Årsmeldinger

ÅRSMELDINGER UTSIKTEN VEL

Årsmelding 2018 Utsikten Vel


Styrets målsetting:
Styret i Utsikten Vel søker å finne varierte og interessante aktiviteter som kan passe flest mulig og bidra til å skape harmoni, trygghet, trivsel, informasjon og god kommunikasjon mellom medlemmene i vellaget.


Utsikten Vel har per 31.12.2018 123 betalende medlemmer. I 2018 fikk Utsikten Vel netto 30 nye medlemmer. Antall nye medlemmer ser styret seg godt fornøyd med. Det er i hovedsak våre nye naboer i N-bygget som står for denne veksten. Det betyr at styret fortsatt har en jobb å gjøre med å få de som har bodd på NJB en stund til å bli med i vellet.


Styrets sammensetning:
Leder: Torunn Aarkvisla
Nestleder:
Kasserer: Jan Magnussen
Sekretær: Berit Hole
Styremedlem: Bjørn Thorsen
Vara: Ingjerd Meloun
Vara: Dag Petterøe
Vara: Signe Winther


Etter årsmøtet 2018 er det avholdt 6 styremøter (totalt for året 9 møter).


Aktiviteter og arrangementer:
I motsetning til 2017, hvor et par arrangement måtte avlyses på grunn av laber interesse, så traff styret spikeren på hodet i 2018. Alle planlagte arrangement er gjennomført og interessen har vært gjennomgående god. Det lover godt for fremtiden.


1. Aktivitetsplan for 2018

 Vinterfest 20. januar ble et vellykket arrangement med 42 gjester

 Sommerfest 16. juni med grillkos på Brygga for ca. 60 deltakere

 Utflukt til Slottet 7. juli ble minnerik og fin dag med 30 deltakere (fulltegnet)

 Øl-smaking/oktoberfest/avskjedsfest med Seilet 12. oktober med 27 deltakere

 Julegrantenning på Brygga 2. desember med gløgg, pepperkaker, nisse og stort oppmøte.        Godteposene til barna ble sponset av Kiwi.


Filtersalg:
Salg av rimelig filter til leilighetenes ventilasjonsanlegg. Styret mottok bestilling på og leverte ut 115 filtre. I 2018 ble rutinene lagt om. Beboere, som ikke er medlem av Utsikten Vel, betalte litt høyere pris enn Utsiktens medlemmer. Overskuddet ble på NOK 7.360 som ble brukt til å sponse hyggelige aktiviteter for vellets medlemmer.


Økonomi:
Vellets samlede inntekter var i 2018 NOK 157.940,51. Utgiftene, alt inklusive, var NOK 130.724,60. Overskuddet i 2018 ble NOK 27.216,11. I dette overskuddet inngår forskuddsbetaling til Vinterfesten 2019 med NOK 16.200. Hensyntatt forskuddet til Vinterfesten ble overskuddet i 2018 NOK 11.016,11


Utsikten Vel hadde NOK 92.399,82 på konto per 31.12.2018.


Utsikten Vel
Torunn Aarkvisla (sign.)
Styreleder

Årsmelding 2017

Årsmelding 2017 Utsikten Vel

Styrets målsetting:

Styret i Utsikten Vel søker å finne varierte og interessante aktiviteter som kan passe flest mulig og bidra med å skape harmoni, trygghet, trivsel, informasjon og god kommunikasjon mellom medlemmene i vellaget.

Utsikten Vel har per 31.12.2017 93 betalende medlemmer, men ingen æresmedlemmer. I 2017 fikk Utsikten Vel netto 4nye medlemmer.  Noen av fjorårets medlemmer har flyttet. Styret er ikke fornøyd med tilvekst gitt at nye beboere flyttet inn i A, B og C i perioden på tross av at det har blitt sendt ut invitasjon til alle ikke-medlemmer. Styret vurderer ytterligere tiltak for å øke oppslutningen om Utsikten Vel. 

Styrets sammensetning:

Leder:                  Torunn Aarkvisla

Nestleder:             Marit Haslestad

Kasserer:               Jan Magnussen

Sekretær:              Berit Hole

Styremedlem:         Bjørn Thorsen

Vara:                    Ingjerd Meloun

Vara:                    Dag Petterøe

Vara:                    Signe Winther

 

Etter årsmøtet 2017 er det avholdt 10 styremøter og 1 ekstraordinært medlemsmøte.

 

Aktiviteter og arrangementer:

 • Planlagt tur til Ekebergparken ble dessverre avlyst pga. få påmeldte
 • Sommerfest med grillkos på Brygga (ca. 55 deltakere)
 • Vinsmaking hos «For Smakens Skyld» på Berger Gård ble veldig bra (29 deltakere)
 • Julegrantenning med gløgg, pepperkaker, nisse på Brygga og stort oppmøte.       Godteposene til barna ble sponset av Kiwi.

 

Nærmiljø og sikkerhet:

Støy- og luftplager:

Bekymringsmelding ble overbrakt til styreleder i Sameiet angående steinknuseri som først ble plassert tett inntil eksisterende bygg i forbindelse med utskyting/-graving av tomt til bygg N.

 

Gjesteparkering og innført avgiftsparkering:

Styreleder i sameiet ble invitert til et styremøte hvor agendaen var spørsmål knyttet til gjesteparkering. Etter velstyrets oppfatning vil utvidelsene i båthavna mest sannsynlig føre til manglende parkeringsplasser for besøkende til beboerne. Likeledes ble det stilt spørsmålstegn om antall gjesteparkeringer i garasjeanleggene – og utfordringer knyttet til avgiftsparkeringen for gjester som må betale avgift etter de 3 første timene.

Filtersalg:

Salg av rimelig filter til leilighetenes ventilasjonsanlegg. Vi mottok bestilling på og leverte ut 118 filtre. Håndtering av filtre for samtlige beboere på Utsikten er en betydelig jobb med ubetydelig fortjeneste til Utsikten Vel. I 2018 vil rutinene bli lagt om. Beboere, som ikke er medlem av Utsikten Vel, vil måtte betale et litt høyere gebyr enn Utsiktens medlemmer.

 

Økonomi:

Vellets samlede inntekter var i 2017 NOK 147 294,34. Av de samlede inntektene er NOK 5.200,- innbetalt forskudd til vinterfesten 20. januar 2018. Utgiftene, alt inklusive var NOK 131 080,83 i 2018. Nettooverskudd, ikke medregnet forskuddsbetaling til Vinterfesten, ble i 2018 NOK 11.013,51.

Utsikten Vel har NOK 65 183,71 på konto per 31.12.2017

 

 

 

 

Utsikten Vel

 

Torunn Aarkvisla (sign.)

Styreleder

Årsmelding 2016

Årsmelding 2016 Utsikten Vel

Styrets målsetting

Styret i Utsikten Vel søker å finne varierte og interessante aktiviteter som kan passe flest mulig og bidra til å skape harmoni, trygghet, trivsel, informasjon og god kommunikasjon mellom medlemmene i vellaget.
Utsikten Vel har per 31.12.2016 88 betalende medlemmer, men ingen æresmedlemmer. I 2016 fikk Utsikten Vel 9 nye medlemmer.

Styrets sammensetning

1 styremedlem samt kasserer besluttet å fratre sine verv i april 2016, rett etter årsmøtet 9. mars. Leder informerte valgkomiteen om situasjonen per mail den 14. april. Det viste seg imidlertid utfordrende å erstatte kasserer. Styret valgte derfor å konstituere Geir Teigstad til å ivareta denne rollen inntil ny kasserer var på plass, eventuelt inntil årsmøtet. Styret besluttet samtidig å innvilge stemmerett til fungerende kasserer samt 1 varamedlem der dette ville være aktuelt. Leder informerte velets medlemmer om styrets nye sammensetning per mail den 20. mai. Styret har etter dette bestått av følgende personer:

Leder: Espen Risø
Nestleder: Marit Haslestad
Kasserer: Geir Teigstad (konstituert)
Sekretær: Berit Hole
Vara: Ewa Piejka
Vara: Bjørn Thorsen
Vara: Arild Arnesen

Etter årsmøtet 2016 er det avholdt 8 styremøter, 2 komitémøter og 1 medlemsmøte.

Aktiviteter og arrangementer kategoriseres som følger:

1) Samfunn og historie
- Guidet busstur til Oscarsborg Festning m/lunsj (27 deltakere + 1 bussjåfør)

2) Friluftsliv
- Båttur til Kommersøya med grillkos (12 deltakere)
- Grillaften ved Myrvann (18 deltakere)

3) Tilstelninger
- Planlagt Vinkurs på Seilet Sportsbar ble avlyst
- Sommerfest med grillkos (ca. 50 deltakere)
- Planlagt Julebord avlyst pga. få påmeldte. Erstattet av tilbud om julemiddag hos «For Smakens Skyld» på Berger Gård (22 deltakere)

4) Tradisjonsrike markeringer
- Julegrantenning på brygga med gang rundt juletreet, gløgg, pepperkaker og julenisse

5) Nærmiljø og sikkerhet
- Informasjonsmøte / dialog med Seilet Sportsbar
- Dialog med Lokalet Fremad om universell utforming av fasilitetene
- 4 benker satt ut i «parkområdet» rundt NJB (tillatelse fra utbygger innhentet)
- Anskaffelse av 2 livbøyer fra Tryg
- Salg av 41 skumslokker-apparater
- Igangsatt forarbeidet med etablering av permanent trapp i strandsonen, ned til vika ved enden av brygga

6) Filtersalg
- Salg av rimelig filter til leilighetenes ventilasjonsanlegg. Vi mottok bestillinger på 94 filter

Styret i Utsikten Vel


Espen Risø (sign.)
Styreleder

Årsmelding 2015

Årsmelding 2015 Utsikten Vel

Utsikten Vel søker å finne varierte og interessante aktiviteter som kan passe flest mulig og bidra til å skape harmoni, trygghet, trivsel, informasjon og god kommunikasjon mellom medlemmene i vellaget.

Utsikten Vel har nå 78 betalende medlemmer, men ingen æresmedlemmer. I 2015 fikk Utsikten Vel 15 nye medlemmer.

 

Det er avholdt 12 styremøter og 2 medlemsmøter. Møtene kan kategoriseres på følgende måte:

 1. Samfunn og historie: Medlemsmøter: Huseiernes Landsforbund v/ Geir Engebraaten , årsmøtet 2014, Bogstad gård, Oslo (statsministerbolig i 1814)
 2. Friluftsliv/turer (Friluftsåret 2015): Tur til Suluvann med grilling.
 3. Musikk-arrangementer: Tjanken Janitsjar, Sande Musikkorps (på Brygga), sangaften på Seilet Sportsbar
 4. Festaftener: Sommerfest med grilling, julebord med dans

 

 1. Tradisjonsrelaterte markeringer: Julegrantenning med Hagebyens beboere invitert, gang rundt juletreet, forsangere, gløgg, pepperkaker og julenisse

 

 1. Arealforskjønnende/praktiske tiltak: Kommunen ga kr 10 000 til blomster på brygga og Utsikten Vel sørget for innkjøp, jordforbedring og planting i de 8 kassene. Kommunen sørget for en trommel med 30 m hageslange for å lette vanningen av plantene. Sameiestyret har nå overtatt drifting av kassene og kommunikasjon med kommunen.                                                                                                                                  Fire benker til utplassering i «parkområdet» (NB: Innhente tillatelse fra utbygger.) er bestilt. Sittende på disse skal beboere og besøkende kunne kontemplere tilværelsen, hvile bena og nyte utsikten.

 

 1. Filtersalg: Salg av rimelige filtre til leilighetenes ventilasjonsanlegg. (Filtrene skal helst skiftes 2 ganger i året, minimum 1 gang.) Vi fikk inn bestillinger på 111 filtre.

 

 

Huseiernes Landsforbund samler mange når foredraget heter :  « Hva vil det si å være sameier ? «   Årsmøtet har også bra frammøte.

Siden styret avlyste to arrangementer, fant vi det riktig å gjennomføre turen til Bogstad gård og Soria Moria i Oslo.  Turen var tenkt som en historisk oppfølger med tanke på Grunnlovsjubileet året før. Turen ble mer kostbar enn nødvendig fordi vi måtte leie en større buss en vi hadde behov for. På turen deltok 25 stykker. Vi gikk ca 2000 kr i minus. De frammøtte kunne imidlertid glede seg over en svært kunnskapsrik guide som førte oss gjennom historien på Bogstad gård, og Soria Morias velfylte lunsjtallerken. Vinlotteriet i bussen hjem la heller ingen demper på stemningen.

I forbindelse med markering av Friluftsåret 2015, valgte vi Suluvann og grilling etter arbeidstid. Været var upåklagelig, og praten gikk livlig til sola dalte. Turen til Kommersøya 30/5 ble dessverre avlyst pga dårlig vær.

Musikkarrangementene samler lite folk. Her må det settes inn styrkende tiltak , alternativt tenkes nytt.

Sommerfesten er godt besøkt. Styret har i år investert i et partytelt , så værgudene ikke skal kunne hindre vår muntre feiring av fellesskap og  sommer.

Julebordet i år fikk en liten dip og festglade mennesker talte 40 stykker – mot 60 i fjor. Her ligger et mye større potensiale.

Julegrantenning i iskaldt vær var godt besøkt. Den ble markedsført muntlig og med invitasjoner i postkasser i Hagebyen og på Brygga.

Utsikten Vel arrangerte dugnad med planting av blomster i kommunens 8 kasser på Brygga i fjor vår. Så vakkert har det aldri før vært i kassene, og vi kunne glede oss over fargeklattene langt utover høsten. Vi har ca 1500 kroner til gode av de pengene Sande kommune bevilget.

 

Styret i Utsikten Vel initierte en spørreundersøkelse for å finne ut hva medlemmene ønsket seg av tilbud og aktiviteter. Det kom ikke inn påtrengende mange  forslag. Konklusjonen er imidlertid at enkle, sosiale arrangementer/sammenkomster på Brygga eller i nærområdet faller i smak.

Styret forsøkte også å kartlegge hvilken effekt konsertaktivitetene/festivalene ved Seilet Sportsbar hadde i nærmiljøet vårt med tanke på støy. Vi fant divergerende oppfatninger.  Noen trivdes godt med høyt lydnivå, mens andre ble berøvet nattesøvnen. De aller fleste ønsket imidlertid Seilets eksistens. På denne bakgrunn innledet styret kommunikasjon med Seilet sportsbar og besvarte en henvendelse fra Sande kommune om skjenketider for utestedet. Hensikten var å finne fram til skjenketider og et lydnivå som alle kunne leve med. Til nå har kommunikasjonen fungert godt.

Styret har hatt møte med et par politikere (Arve Aasmundseth og Linda Warelius) angående sikkerheten for besøkende, beboere og badende på/fra brygga. Etter befaring, diskuterte vi sikkerhet og trivsel på Brygga (badeområdet/stranda / innkjøringa til havna) som over tid skal betjene svært mange mennesker. Hva vil dette ha å si for vår og alle andres velferd?

Sande februar 2016

Elin M. Strauman Tveter

Årsmelding 2014

 I 2014 var 44 husstander registrert som medlemmer av Utsikten Vel. Velforeningen har foreløpig ingen æresmedlemmer. I dag (februar 2015) teller Utsikten Vel 63 medlemmer (husstander) (Alle som bor i husstanden er medlemmer, men hver husstand har kun én stemme.)

Utsikten Vel søker å finne varierte og interessante aktiviteter som kan passe flest mulig og bidra til harmoni, trygghet, trivsel, informasjon og kommunikasjon mellom medlemmene i foreningen.

Det er avholdt 11 styremøter og 6 medlemsmøter. Arrangementene i regi av velforeningen har vært mange og varierte og kan deles inn i følgende grupper:

 1 ) Samfunn og historie: Eidsvolltur i f.m. grunnlovsjubileet, Sandes ordfører og  kommune-sammenslåingen, Huseiernes Landsforbund

2 ) Friluftsliv/turer: Kommersøya, St. Hans m Selvik Vel på  Kverntangen

3 ) Musikkarrangementer: Kjanken Janitsjar, Sande musikkorps, sangaften

4 ) Festlige arrangementer: sommerfest, julebord

5 ) Tradisjonsrelaterte markeringer: julegrantenning med sang, gang rundt treet og julenisse

6 ) Forskjønnende tiltak: planting av løk i kommunens 8 kasser på brygga – finansiert av kommunen, utført av styret i Utsikten Vel

7 ) Filtersalg: rimelige priser på originale filtre til leilighetenes ventilasjonsanlegg.

Deltakelsen i de ulike aktivitetene har vært god  - med  rekorddeltakelse på det historiske, første julebordet i Utsikten Vels regi.

Utsikten Vel har også styrket økonomien, bl.a. ved hjelp av utlodning ved ulike anledninger.

 Elin Marie Strauman Tveter, sekretær                                  NJB 21/2 2015

Årsmelding 2013

Utsikten vel har i inneværende periode hatt 8 styremøter og arrangert 5 velmøter på Fremad.

Datoene for velmøtene var, foruten årsmøtet 26. februar 2013, 17. april, 3. oktober, 6. nov og 15. januar 2014.

Temaene for møtet 17.4 var Kommersøyas historie. Foredragsholder var Pål Arvesen fra Kulturkontoret i Holmestrand kommune.

Tidligere leder for Sande Papermill, Einar Wahlstrøm holdt foredrag den 3. oktober sammen med Bjørn Sølsnes, Øystein Horne, Roy Nilsen, Einar Nyork og Knut Kristiansen om bedriftens stolte historie.

6.11 diskuterte vi forslag til endringer i Sameiets vedtekter.

15.01.2014 inviterte vi Geir Engebraaten fra Huseiernes Landsforbund til å holde foredrag om beboernes retter og plikter som sameiere. Foredragets overskrift var: Hva vil det si å være sameier.

Styret i Utsikten Vel forsøkte å bidra med ute-aktiviteter i året som gikk. Bl.a. forsøkte vi å arrangere gatefest 28/6, men siden arrangementet kolliderte med båtturen, måtte vi flytte dagen. Da fikk vi årets regnværsdag.

Vi lyktes med å få til en dugnad med pølsefest 7. mai. Dugnad nr. 2 ble holdt på høsten da vi lagde nedgang til stranden.

Julegrantenningen ble i år en suksess. Det ble servert gløgg og utdelt poser til barna. Sameiets styre dekket kostnaden.

Av andre aktiviteter kan nevnes at det ble opprettet en turgruppe, som dessverre er avsluttet pga. liten interesse.  Ingrid Holtan arrangerte 6 turer.

Av viktige organisasjonsmessige forhold kan nevnes at Utsikten Vel ble registrert i Brønnøysundregisteret 15.07.2013 og at vi fikk tilskudd fra Sande Kommune, pålydende kr 4000.

Tove Hejll har lansert en ny Hjemmeside for Utsikten Vel og Ulf Løvaas har sammen med Helle Folkedal laget og delt ut en informasjonsfolder til alle beboere. Denne informasjonen er nå oppdatert og lagt ut på velforeningens nye hjemmeside under fanen Velkommen – Nye nabo.

Bjørn Eirik Moe. Sekretær.                                                   N.J.B. 20 Februar 2014.