Gode nabo!

 

Utsikten Vel ønsker deg velkommen i sameiet vårt!

Sameiets fulle og formelle navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge – Utsikten trinn 1

Velforeningens formålet er å fremme godt naboskap. Stikkord: trivsel, kunnskap, samspill.

Foreløpig har vi planer om følgende aktiviteter: 

  • Møter på Fremad (forsamlingslokalet på Kverntangen) 4-6 ganger i året.
  • Forsøke å finne gode foredragsholdere og andre innslag til møtene.
  • Foreslå nyttige og hyggelige tiltak, aktiviteter og ekskursjoner

Dersom det er ting du vil foreslå, lurer på eller ønsker belyst, er du når som helst velkommen til å ta kontakt med en av oss som sitter i velforeningens styre, se fanen «Kontakt Vel-foreningen».

Styret i Utsikten Vel (SUV) ønsker med dette å gi deg en kort informasjon om forhold som vi tror du kan ha nytte av:

Sameiet består i dag av drøyt 130 leiligheter fordelt på blokkene D (Kaiveien 8), E (Kaiveien 10), F (Kaiveien 12), H1 (Laboratorieveien 8), H2 (Laboratorieveien 10), H3 (Laboratorieveien 12), I (Bølgeveien 12-14-16) K1 (Laboratorieveien 14) og K2 (Bølgeveien 20)

Garasjen under Kaiveien betegnes P1, under Laboratorieveien betegnes P2. Paralelt med Laboratorieveien ligger P3 og over denne ligger P4. Av hensyn til brannsikkerheten er det ikke tillatt å oppbevare annet enn din bil/motorsykkel og ev tråsykkel foran bilen, forutsatt at bilen da får plass innenfor oppmerket område. I garasjen finner du noen stikkontakter der du kan plugge inn en støvsuger eller annet elektroverktøy. Ønsker du ladestasjon for el-bil e.l., er dette utstyr du selv må innhente pris på og besørge tilkoblet leilighetens strømmåler.

Vil du vaske bilen finnes det en mulighet for dette ved vannposten som står 1) på hjørnet mellom Fjordveien og veien vestover mot broa og Kafe Seilet eller 2) syd på den asfalterte plassen til venstre når du kjører mot nevnte bro. (Kun sommervann.)

Bodene er betegnet som “sportsboder”. Det tilsier at man ikke bør lagre finere ting som f.eks pelser og bunader i boden. OBS: Ikke under noen omstendighet er det tillatt å lagre gassflasker eller brennbare væsker i boden. Ved en ev. brann kan det få store praktiske, juridiske og økonomiske følger for hele sameiet.

Lyset i boden går på strømmen til fellesarealene. Mange glemmer å slå av lyset når de går. Gjør du det også, må vi alle etter hvert betale mer inn til dekning av felleskostnadene. Derfor: Slå av lyset når du forlater boden! Bodene har dessverre ingen tilgjengelige stikkontakter.

Mer ang. felleskostnaden: I dag betaler alle kr 26,- multiplisert med det som kalles sameierbrøken: Denne består av antall m2 leilighet + 6 m2/garasjeplass + 5 m2/sportsbod. Beløpet som da framkommer går med til å dekke alle felleskostnader (bygningsforsikringer (OBS: ikke innbo!), strøm til lys i fellesarealer og oppvarming av varmtvann (til daglig forbruk på kjøkken og bad), renovasjon, vaktmester, gartner, TV/internett, forretningsførsel, regnskap, revisor, m.m. (noen kaller det “husleie”, men det er det ikke)). Overskuddet går inn i et fond som skal dekke framtidig vedlikehold og ev. reparasjoner av bygningene og anleggene som vi eier sammen. Alle driftstekniske, juridiske og økonomiske forhold administreres av sameiets styre.

Dertil kommer kr 4,- x sameierbrøken til dekning av strømmen til sentralfyringsanlegget som varmer gulv og radiatorer. Dette beløpet innbetales á konto og avregnes en gang per år ved at du innrapporterer den kWh- verdien som du leser av på måleren i leiligheten din (se bildet).

 

Har du gasspeis, blir kostnaden for forbrukt gass også avregnet en gang per år. I 2013 var prisen drøyt kr 20,- per m3 gass. Måleren finner du ev. i skapet ute på balkongen. I tillegg kommer et obligatorisk årlig ettersyn som for 2013 kostet kr 1.806,50. 

I alle leiligheter er det montert vannmålere, både på kaldtvanns- og varmtvannstilførselen. Dette for å kunne lese av totalforbruket av vann som i sum utgjør grunnlaget for beregning av kloakkavgiften til Sande Kommune. OBS: Denne kostnaden dekkes ikke av sameiet, men kommer som separat faktura fra kommunen to ganger per år: fastavgiften på vann og avløp utgjør ca kr 2.636,-/år. Dertil kommer avgiften for forbruk/avløp, til sammen kr 24,80/m3.  Prislisten finner du her:

https://www.sande-ve.kommune.no/Ressurser/Sok/?q=gebyrsatser

Hver leilighet har en måler som registrerer strømforbruket i leiligheten. Dette må også betales av deg i hht faktura fra din strømleverandør.

Så mye om kostnader.

For å følge med på hva styret i Sameiet vårt kommuniserer må du følge med på www.sameietutsikten.com (Du finner linken under fanen «Vi liker».) Der ligger det nå mye informasjon om hva som har skjedd i Sameiet fram til nå. Siden(e)  blir oppdatert med siste referater og/eller informasjon om ting som skal skje. Følg med!

Særlig viktig er det at du gjør deg kjent med branninstruksen og lokaliseringen av brannvarsleren i leiligheten din. OBS: Dersom du selv forårsaker falsk alarm og IKKE melder fra til brannvesenet slik at utrykning stoppes, må du betale brannvesenet et gebyr på kr 5.000,-! (Dersom DIN brannmelder varsler, ser du det ved at en rød lampe på brannmelderen blinker.)

Utbygger av området, Nordre Jarlsberg Brygge AS, har denne hjemmeside:

http://www.njb.no. (Du finner også denne linken under fanen «Vi liker»)

Den gir et godt bilde av hvilke planer som er lagt for videre utbygging.

Om du "er på facebook" kan du gjøre et søk: For de som bor på Nordre Jarlsberg Brygge. Da får du opp:

http://www.facebook.com/#!/pages/For-de-som-bor-p%C3%A5-Nordre-Jarlsberg-Brygge/262088373912150?fref=ts

Til nå har det ikke vært stor aktivitet på denne siden, men kanskje er det du som skal komme til å endre på det? (Du finner også denne linken under fanen «Vi liker»)

Sameiet har en vaktmester, se www.sameietutsikten.com 

Dersom det er ting du lurer på eller ønsker belyst er du når som helst velkommen til å ta kontakt med en av oss som sitter i velforeningens styre: Du finner oss  under fanen «Kontakt Vel-foreningen»

Vi håper du finner ovenstående nyttig og at du vil trives i sameiet vårt.

Hilsen styret i Utsikten Vel

(Denne siden ble sist oppdatert 17-02-2016 av Ulf Løvaas)