Referat fra styremøte i Utsikten Vel 01.02.17 kl 19:00-21:30

Møtereferat SUV

 

                               Dato: 01.02.2017

Sted: Marit Haslestad, Laboratorieveien 10

Tid: 19.00-21.00

Møteleder: Espen A. Risø

Referent: Berit Hole

Øvrige deltakere: Marit Haslestad, Bjørn Thorsen, Ewa Piejka, Arild Arnesen, Geir Teigstad.

 

1)    Godkjenning av referat fra SUV-møte 14.12.16

Vedtak: Godkjent.

 

 2) Informasjonsstativer / holdere på garasjedører

Status: Geir sjekker med Helle vedr. leverandør

 

 3) Oppdatering epostlister / velkomstpakke til nye beboere

Vedtak: Sameiet har allerede sendt ut info til nye beboere i ABC-bygget. Espen setter opp forslag til info fra SUV og sender dette over til Geir, som sender dette videre pr.      e-post til nye beboere. Geir har oppdaterte epostlister på samtlige beboere.

           

4) Forslag om etablering av ensligkontakt/eldre-ring på NJB

Vedtak: Styret er usikre på hvordan dette bør gripes an og hvorvidt styret skal administrere dette. Espen ber Ulf Løvaas om en skriftlig redegjørelse til behandling i det nye styret.

 

 5) Forberedelser til årsmøtet

 • Underholdning er bekreftet. Yngve Kristiansen spiller fra kl. 18.40. Pris kr. 3.000,- Arild prøver å forhandle prisen ned til kr. 2.500,-
 • Innkallingen til årsmøtet godkjennes, bortsett fra punkt 7.2 - Etablering av trapp på stranda. Dette punktet trekkes. Saken bør utredes nærmere i forhold til kostnader ved grunnarbeidene samt innhente flere skriftlige tilbud fra flere leverandører. Grunneierforholdene må også avklares. Det nye styret må deretter ta stilling til om dette prosjektet skal realiseres og eventuelt kalle inn til ekstraordinært årsmøte.
 • Årsmeldingen godkjennes, med noe endring av tekst vedrørende kasserer
 • Regnskap 2016 godkjennes. Medlemskontingenten i budsjett 2017 økes fra kr 23.000,- til kr 30.000,-. Ellers godkjent.
 • Geir sørger for oppdatert medlemsliste til registrering av medlemmer på årsmøtet.
 • Geir og Trond (forespørres av Espen) organiserer loddsalget. Bjørn, Arild og Berit skaffer gevinster. Espen kjøper inn 5 vinflasker.
 • Forslag om vedtektsendring fra valgkomiteen vedrørende valg av styremedlemmer. Dette presenteres for årsmøtet under forutsetning av at berørte kandidater er forespurt. Espen konfererer med valgkomiteen før årsmøtet

8) Aktivitetsplan

 • Salg av skumslokkere; 41 stk. er solgt og utlevert.
 • Forslag til aktivitetsplan for 2017 ble gjennomgått av Espen.                                   Vedtak: Godkjent

       

9) Eventuelt

 • Espen kjøper 1 fl. vin til Ulf Løvaas som takk for arbeidet med filterbestillingene.
 • Neste møte: Årsmøte Onsdag 15.02.2017 kl. 1830                                                    Sted: Lokalet Fremad

        

Referat fra styremøte i Utsikten Vel 14.12.16 kl 19:00-21:00

Møtereferat SUV

 

                               Dato: 14.12.2016

Sted: Berit Stevning Hole, Bølgeveien 20

Tid: 19.00-21.00

Møteleder: Espen A. Risø

Referent: Berit Hole

Øvrige deltakere: Marit Haslestad, Bjørn Thorsen, Ewa Piejka

 

1)    Godkjenning av referat fra SUV-møte 12.10.16

Vedtak: Godkjent med forbehold om bekreftelse fra Geir vedr. punkt 6 - økonomi

2)   Etablering av trapp/rullestolrampe på stranda

Clas Gilliam fra Sande Arbeiderparti har vært på befaring vedr. rampe. Arild venter tilbakemelding fra ham.

Espen har ikke fått svar fra noen av legatene hvor han har søkt om tilskudd til trapp.

Tilskudd fra legater / stiftelser betinger i de fleste tilfeller tillatelse fra kommunen.       Det betyr at neste skritt genererer kostnader.

Vedtak: Saken behandles på årsmøtet for vedtak om styret skal jobbe videre med saken. Eventuell søknad sendes etter årsmøtet.

      3) Informasjonsstativer/holdere på garasjedører

Status: Venter beskjed fra Geir

4) Forberedelse til årsmøtet

Underholdning: Vi må ha svar fra Sanderevyen så snart som mulig slik at vi eventuelt kan få ordnet med alternativ underholdning. Alternativt forslag: Torbjørn Pettersen fra Drammen. Berit kontakter Arild vedr. dette.

Agenda: Espen sender ut varsel om innkalling til årsmøtet 4 uker før. Deretter innkalling til årsmøtet m/dokumenter senest 7 dager før. Saker til behandling må sendes styret 14 dager før.

Årsmøtet starter med underholdning fra kl. 1830, etterfulgt av ordinært møte fra kl. 1900 til kl. 2030. Deretter blir det kaffe og kaker medbragt av medlemmene samt loddsalg.

Valg: Valgkomite:

            Knut Pedersen :1 år til

            Signe Winter: på valg

            Bjørn Moen: på valg

            Sylvi Widerøe (vara): på valg

Espen forespør valgkomiteen om hvem som eventuelt stiller til gjenvalg.

Espen forespør Trond Tønder, Ulf Løvaas, Erling Johansen.

Marit forespør Marianne Wolf

Berit forespør Torill Ekeberg

5) Aktivitetsplan

-       Julegrantenning.

Bra oppmøte. Julenissen delte ut 15 godteposer, resten ble levert i retur til Meny.

Ellers gikk det med 4 flasker Gløgg og 2 poser nøttemix.

Espen kjøper 1 vinflaske hver til Kristen Kruge og Sylvi Widerøe for god hjelp ved Julegrantenningen.

Vedtak: Vi endrer klokkeslett fra kl.1700 til kl. 1800 fra og med 2017                                                                

-        Julebord.

Forslag om en vinterfest i Januar i stedet for julebord.

Vedtak: Behandles på årsmøtet. 

 

 

6) Eventuelt

 • Loddsalg på årsmøtet. Forslag om å bruke Vipps. Forespørre Geir om det er mulighet for dette. Bjørn forespør på Finstad Gård om mulighet for 1 fruktkurv. Berit forespør på Delikat Fabrikker.       
 • Velkomsthilsen nye sameiere. Espen sender ut brev til nyeinnflyttere og ønsker de velkommenhitog inviterer til medlemskap i Utsikten Velforening.
 • Livbøyer.  Espen har satt opp 1 bøye på bryggekanten ved stranda. Den andre foreslås satt opp på brygga ved toalettene. Espen sørger for stativ og monterer dette.
 • Skumslukkingsapparater.  Espen har fått tilbud på 6 kilos apparater av merke Nortronik fra Bra-Tek i Drammen. Tilbys samtlige beboere for kr. 600,- per stk. Det undersøkes om det finnes mindre apparater.
 • Oppdatering av e-post lister. Geir må sørge forinkludering av beboere i K2 i         e-postlistene.
 • Neste møte: Onsdag 08.02.2017 kl. 1900-2100 

Sted: Marit Haslestad, Laboratorieveien 10

Referat fra styremøte i Utsikten Vel 12.10.16 kl 19:00-21:00

Møtereferat SUV

 

                               Dato: 12.10.2016

Sted: Espen Risø, Laboratorieveien 8

Tid: 19.00-21.00

Møteleder: Espen A. Risø

Referent: Berit Hole

Øvrige deltakere: Marit Haslestad, Arild Arnesen, Bjørn Thorsen,           Geir Teigstad, Ewa Piejka

 

1)    Godkjenning av referat fra SUV-møte 07.09.16

Vedtak: Godkjent.

2)   Etablering av trapp/rullestolrampe på stranda

Status: Espen har søkt 7 - 8 legater samt Gjensidigestiftelsen om tilskudd til trapp. Svar ventes først rundt juletider. Arild har kontaktet Clas Gilliam v/ Sande Arbeiderparti vedrørende mulighetene for rampe, avventer tilbakemelding.

Vedtak: Følges løpende

      3) Livbøyer

Bøyene har omsider kommet, etter litt frem og tilbake vedr. leveringsadresse.

Vedtak: Espen plasserer ut bøyene i strandsonen

4) TV-aksjon 23.10.2016

Årets TV-aksjon går til Røde Kors. Sande Kommune har henvendt seg til velforeningen om å stille 5 frivillige til bøssebæring.      

Vedtak: Espen sender ut mail til medlemmene i velforeningen med spørsmål om noen er villige til å være med på aksjonen. Disse henvender seg direkte til Marit Bleken i kommunen

 

5) Aktivitetsplan

-       Oppsummering dagstur til Oscarsborg 10.09.16 (Bjørn og Arild)

Vellykket tur med flott guiding. Enkelte måtte vente ganske lenge på mat. Geir redegjorde for økonomien, turen gikk med et overskudd på ca. kr 2.500,-                  

Vedtak: Populær aktivitet som bør gjentas. Til neste tur bør det utredes om mat skal bestilles på forhånd                           

-        Oppsummering Grillaften/sammenkomst på Myrvann 14.09.2016 (Arild)

Vellykket tur, men bare 18 stk. deltok.

Vedtak: Neste år kan vi forsøke å arrangere på en lørdag. Mulig at vi da får med flere. Vi prøver å få det til i August.           

-       Status vinkurs 14.10.16 (Marit)

Seilets egen vinleverandør hadde ikke mulighet til å arrangere kurset til vår dato.     Espen informerte styret og det ble vedtatt å avlyse. Mail om dette sendt medlemmene 04. Oktober.

Vedtak: Nytt kurs forsøkes arrangert til våren. Forskjellige alternativer bør utredes og i god tid før arrangementet.    

-       Underholdning på årsmøtet 15.02.17 (Arild)

Arild har snakket med Tor Befring v/ Sande Revyen om underholdning på årsmøtet og fått bekreftet ok.

Vedtak: Arild bekrefter tid og dato med Befring. Underholdningen gjøres kl. 18.30. Deretter ordinært årsmøte.

-       Julegrantenning 27.11.2016.

Vedtak: Espen bestiller 50 godteposer til barna på Meny. Sameiet ordner med juletre og setter på lys, muligens monteres flere lys på treet. Sylvi Widerøe, Geir og Espen sørger for gløgg. Sylvi holder også el.plate så gløggen kan holdes varm. Kristen Kruge kontaktes vedrørende oppvarming av gløggen på sitt kjøkken. Pepperkaker har vi. Arild er som vanlig nisse.

 

 

 

Julebord 03.12.2016 (Geir)

Status: Geir redegjorde for status og refererte fra festkomiteens møte.                  Kommunelokalet er fullbooket i år. Espen har bestilt Kommunelokalet til neste år, som vi disponerer fra kl 17.00 fredag 24.11.17 til kl 11.00 søndag 26.11.17.

Vedtak: Invitasjon forelagt og godkjent. Espen / Geir sender denne til medlemmene medio oktober. Kr. 500,- pr person og bindende påmelding. Styret møter opp kl. 1200 lørdag 03.12.2016 og klargjør til festen.

6) Eventuelt

 • Økonomi. Geir informerte om økonomien i Velforeningen. Driftsoverskudd hittil i år på kr. 30.000,-. Totalt på konto kr. 50.000,- (MÅ BEKREFTES AV GEIR)
 • Velkomsthilsen nye sameiere. Velkomsthilsen fra Sameiet og Velforeningen til nye innflyttere i ABC-bygget.Forslag til fellesinformasjon gjøres ferdig til neste styremøte (Espen)
 • Informasjonsstativer / holdere på garasjedører. K2 mangler på sine dører Geir undersøker med leverandør (Marc Briek), slik at dette kommer på plass også for ABC-bygget.
 • Neste møte: Kun festkomiteen til julebordet. Onsdag 16.11.2016 kl. 1900-2100 

Sted: Salgsboden til NJB

Referat fra styremøte i Utsikten Vel 07.09.16 kl 19.00-21.00

Møtereferat SUV

 

                               Dato: 07.09.2016

Sted: Espen Risø, Laboratorieveien 8

Tid: 19.00-21.00

Møteleder: Espen A. Risø

Referent: Berit Hole

Øvrige deltakere: Marit Haslestad, Arild Arnesen, Bjørn Thorsen,           Geir Teigstad, Ewa Piejka

1)    Godkjenning av referat fra SUV-møte 17.08.16

Vedtak: Godkjent.

2)   Etablering av trapp på stranda

Styret i Sameiet Utsikten v/styreleder Geir Teigstad har godkjent etablering av trapp på stranda. Espen har vært i kontakt med Schage Eiendom v/ Anders Sletten om tillatelse til etablering. Han hevder dette ikke er nødvendig da eiendommen ikke lenger tilhører dem, men derimot tilbakeført Sande Kommune.

Brønnøysund/Frivillighetsregisteret: Velforeningens styre er nå godkjent der.

Vedtak: Fortsette å sende søknader til stiftelser fra Legatlisten samt legge til Sande Kommunes Kulturavdeling. Informasjonen fra Schage tas til etterretning.

      3) Tiltak rekruttering nye medlemmer

Espen / Geir har sendt ut skriv til samtlige beboere (mulige medlemmer) med informasjon om foreningen, aktiviteter samt tilbud om halv pris på medlemskap ut sesongen.

Vedtak: Tas til etterretning

4) Lokalet Fremad. (Handicapfasiliteter)

Bjørn har snakket med Tonby. Fremad har hatt styremøte hvor bl.a. Handicaptoaletter ble diskutert. Dårlig økonomi til å investere i oppgraderinger av lokalet, avhengig av støtte.

Vedtak: Fremad vil / kan ikke gjøre noe med dette per nå. Espen kontakter servicekontoret i Sande kommune om muligheten for ledige lokaler til julebordet.

5) Aktivitetsplan

-       Status dagstur til Oscarsborg 10.09.16 (Bjørn og Arild)

26 personer er påmeldt og Bjørn har bestilt bordplass på havnekroa etter omvisning på Oscarsborg

Vedtak: Turen går som planlagt. Buss fra Brandsgaard er bestilt.

-       Status grillaften.

Arild har hentet nøkkel til bommen, så de som ikke kan gå fra bommen kan kjøre helt inn. Det er begrenset med parkeringsmuligheter på selve plassen.

Vedtak: Espen og Geir har sendt ut invitasjon med informasjon. Espen henger opp plakater på dørene. Værforbehold

-       Status vinkurs 14.10.16 (Marit)

Marit kontakter Kjetil på Seilet om å sette sammen en pakke til vinkurs.     

Vedtak: Sette opp invitasjon til medlemmene og få tilbakemelding fra Seilet senest 16.09. Invitasjon sendes ut senest 17.09. Avlyses hvis for få antall påmeldte.

-       Underholdning på årsmøtet 2017

Arild kontakter Helle om hun har noe hun kan anbefale til årsmøtet (neste år)      

Vedtak: Følges opp løpende.

-       Julegrantenning 27.11.2016.

Vedtak:Sameiet bestiller tre og setter på lys. Bestiller poser ferdig på meny. Espen bestiller dette. Følges opp nærmere arrangementsdato.

 

6) Eventuelt

 • Livbøyer. Livbøyer er kommet til Espen. Han monterer disse
 • Julebord. Festkomité til julebordet består av Geir, Espen og Ewa. Bistand fra resten ved behov. Mat bestilles hos «For Smakens Skyld»
 • Neste styremøte: Onsdag 12.10.16 kl. 1900-2100. Ewa kommer med kake. 

Sted: Espen Risø, Laboratorieveien 8, 1. Etasje.

Referat fra styremøte i Utsikten Vel 17.08.16 kl 19.00-21.00

Møtereferat SUV

 

                               Dato: 17.08.2016

Sted: Berit Stevning Hole, Bølgeveien 20

Tid: 19.00-21.00

Møteleder: Espen A. Risø

Referent: Berit Hole

Øvrige deltakere: Marit Haslestad, Arild Arnesen, Bjørn Thorsen, Geir Teigstad

 

1)    Godkjenning av referat fra SUV-møte 18.06.16

Vedtak: Godkjent

2)    Etablering av trapp på stranda

Marit og Espen har sendt 2 forespørsler til NJB v/ Anders Sletten vedrørende tilskudd. Liten respons tross gratis PR daglig i NRK reiseradioen. Marit har i tillegg funnet frem til diverse legater hvor det kan søkes om midler.

Søknad om tilskudd fra stiftelser og legater krever gjerne registrering i Enhets- og frivillighetsregisteret. Espen har sendt søknad og avventer svar.

Det er samtidig ytret ønske om rullestolrampe på hovedstranda.

Vedtak: Søknad til Gjensidige Stiftelsen. Søke om tilskudd fra forskjellige legater. Espen undersøker de forskjellige legatene og utarbeider søknader. Geir setter opp budsjett. Marit avventer avklaring fra Sande kommune vedrørende grunneierforholdene. Arild undersøker mulighetene for etablering av rullestolrampe i Sande Kommune v/ Clas Gilliam

      3) Tiltak rekruttering nye medlemmer

71 medlemmer har betalt kontingent for 2016.

Vedtak: Espen lager utkast til informasjonsskriv til samtlige beboere om medlemskap i Utsikten Vel. Geir sender ut. Medlemskontingent for nye medlemmer settes til kr 125,- gyldig ut sesongen 2016

 

4) Lokalet Fremad. (Handicapfasiliteter)

Har ikke hørt noe etter befaring og konsultasjon på Fremad

Vedtak: Bjørn følger opp Fremad

 

5) Aktivitetsplan

-       Evaluering Sommerfest 18.06.16. (Espen)

Vellykket sommerfest. Godt oppmøte, ca 50 stk. Enkelte etterlyser litt underholdning, vurderes i aktivitetsplan for 2017. 

Prøveoppsetting av teltet i løpet av september. Geir, Espen og et par andre ordner dette. 

-       Status dagstur til Oscarsborg 10.09.16 (Bjørn og Arild)

Bjørn har via sine kontakter fått tilbud på transport + båt tur/retur til kr 5.150,- for 13 personer inkludert plass for 3 rullestolbrukere. Vi trenger plass til flere (20-25 stk).

Vedtak: Arild undersøker med Brandsgård som alternativ transport. Kuvertprisen settes til kr 550,- per person. Lunsj dekkes av den enkelte. Bjørn lager invitasjon, Espen sender denne ut 22.08. Påmeldingsfrist settes til 31.08. Invitasjonen henges opp på dørene i garasjeanlegget.

-       Status grillaften.

Arild kan få låne nøkkel til bommen, men det er begrenset med parkeringsmuligheter på selve plassen. Alternativt transporteres enkelte deltakere fra parkeringsplass v/ bommen.

Vedtak: Espen lager invitasjon og sender ut 05.09.

-       Status vinkurs 14.10.16 (Marit)

Kurset avholdes fredag 14.10.2016 på Seilet Sportsbar. Pris ca kr 350,- per person.

Vedtak: Marit følger opp og organiserer med Seilet Sportsbar.

-       Underholdning på årsmøtet 2017

Kontakte Torbjørn Pettersen v/ Sande Revyen eller Sande Historielag om litt underholdning på Årsmøtet.

Vedtak: Følges opp løpende

                       

 

7) Eventuelt

 • Ventilasjonsfilter. Ulf Løvås har fortsatt ansvaret for bestilling og utlevering av filter. Uavhentede filter befinner seg i teknisk rom. Ulf og Geir har nøkkel.

 

 • Benker. 4 benker m/ ryggstøtte har ankommet. Pris kr 4.000,- totalt. Plasseres på strategiske steder på grøntarealene i området. Espen kontakter NJB v/ Mariann for tillatelse samt vaktmester Fredrik om utsetting. Arild bistår.

 

 • Livbøyer. Det etterlyses livbøyer ved strand- og bryggesonen. Espen har fått innvilget 2 stk. fra Trygg. Leveringstid 2-3 uker.

 

 • Julebord. Festkomité til julebordet består av Geir, Espen og Ewa. Bistand fra de andre ved behov.

 

 • Valgkomité. Espen sender forespørsel til Signe Winther for å få klarhet i hvem som er på valg og eventuelt om disse ønsker å forlenge sitt verv. Svarfrist innen utgangen av september.

 

 • Neste styremøte: Onsdag 07.09.16 kl. 1900-2100

Sted: Espen Risø, Laboratorieveien 8, 1. etasje.

Referat fra styremøte i Utsikten Vel 08.06.16 kl 19.00-21.00

Møtereferat SUV

 

                               Dato: 08.06.2016

Sted: Marit Haslestad, Laboratorieveien 10

Tid: 19.00-21.00

Møteleder: Espen A. Risø

Referent: Berit Hole       

Øvrige deltakere: Marit Haslestad, Arild Arnesen, Bjørn Thorsen, Ewa Piejka

 

1)   Godkjenning av referat fra SUV-møte 11.05.16

Vedtak: Godkjent

 

2)   Etablering av trapp til stranda

Befaring på brygga 19.05.16. Tilstede: Marit og 2 beboere, samt 2 representanter fra Sande kommune.

Kommunen var positiv til tiltaket. Trappen er søknadspliktig og må sendes Sande Kommune, som igjen må ha uttalelse fra Fylkesmannen. Sameiet og NJB må i tillegg godkjenne tiltaket.

Marit og Espen var i forhåndskonferanse med Sande Kommune v/ Ingrid Ertsvåg 03.06.16. Disposisjonssøknad og behandling alene koster kr 8.990,-

Vi har fått tilbud på trapp fra Nisjemetall A/S, kr 41.000,- eks. moms. Montering samt grunnarbeider kommer i tillegg.

Vedtak: Espen sender søknad til styret i Sameiet for vurdering og eventuell godkjenning.

 

3)  Rekruttering av nye medlemmer

Vedtak: Espen sender eventuelt ut anmodning til alle beboere i sameiet om å bli medlemmer i SUV.

 

4) Julebord / Årsmøte 2016 (Fremad)

 

Espen har kontaktet Fremad vedr. aktuelle datoer, da den 26.11.16 kolliderer med Julemarkedet.

Vedtak A: Dato for julebordet er bekreftet til 03.12.2016 på Fremad.

Vedtak B: Dato for årsmøtet 2017 er bekreftet til 15.02.2017 på Fremad.

Bjørn har vært på befaring og konsultert Fremad v/ Odd Tonby vedrørende handicapfasiliteter. De var meget positive til å gjøre nødvendige endringer.

Vedtak: Bjørn følger opp prosessen med Fremad.

 

5) Båttur for NJB Barnehage

Vi er blitt forespurt av Nordre Jarlsberg Brygge Barnehage vedr. arrangering av båter til barnehagens årlig båttur, og om vi kunne tenke oss ansvaret for dette i fremtiden.

Vedtak: Ikke aktuelt for velforeningen da vi ikke disponerer egne båter av nødvendig størrelse. Espen svarer på forespørselen.

 

6) Aktivitetsplan

-       Tur til Kommersøya

12 stk. møtte opp til båttur til Kommersøya. Skal vi fortsette med slike arrangementer? Vi vurderer dette på aktivitetsplan for 2017.

-       Sommerfest 18.06.16

Bord må hentes på Kjeldås skole. Espen, Geir og Helge tar med grill.        

-       Vinkurs på Seilet Sportsbar

Kurset avholdes 14.10.2016 på Seilet Sportsbar. Pris kr. 300 - 400 pr person m/ost og vin. Følges opp på neste møte (Marit).

-       Dagstur

Arild og Bjørn har undersøkt med Oscarsborg. Dato 10.09.2016. Bjørn sjekker transport.

 

7) Eventuelt

            Diverse: Forslag fra Arild om å arrangere dugnad.

            Vedtak: Settes på vent.

Neste styremøte onsdag 17.08.16 kl. 1900-2100

            Sted: Hos Berit Stevning Hole, Bølgeveien 20           

Referat fra styremøte i Utsikten Vel 11.05.16 kl 19.00-21.00

Møtereferat SUV

 

                               Dato: 11.05.2016

Sted: Arild Arnesen, Kaiveien 10

Tid: 19.00-21.00

Møteleder: Espen A. Risø

Referent: Berit Hole       

Øvrige deltakere: Marit Haslestad, Arild Arnesen, Geir Teigstad, Bjørn Thorsen, Ewa Piejka

 

1)   Godkjenning av referat fra SUV-møte 13.04.16

Vedtak: Godkjent

 

2)   Status styremedlemmer

Kasserer Jan Solberg og Styremedlem Pia Solberg har trukket seg fra sitt verv i Utsikten Vel. Geir Teigstad har til d.d. fungert som kasserer.

Leder har via mail den 14.04.16 kontaktet valgkomiteen vedrørende saken.

Status: Espen

Vedtak:

1) Geir Teigstad fortsetter som kasserer inntil erstatning kommer. Gis herved midlertidig stemmerett

2)  Varamedlemmene fortsetter som før, hvorav 1 får stemmerett i stedet for ekteparet Solberg ved innkallelse til styremøte

2) Espen sender ut informasjon vedr. situasjonen i styret. Tar også kontakt med Pedersen i valgkomiteen

 

 

3)  Årskontingent / Årsmøte

Per person eller per husstand? Størrelse?

Dato for neste årsmøte i februar 2017?

Vedtak:

1)  Kontingent blir pr. husstand. Beløpet blir som før, kr. 250

2)  Dato for neste årsmøte: 15.02.2017 på Fremad. Espen reserverer dato

 

4) Julebord 2016

Lokalet Fremad er bestilt til den 26.11.16 (av Geir Teigstad) Kolliderer muligens med julemarkedet?

Status: Espen

Vedtak:

1)  Det er tre aktuelle datoer: 12.11.16, 26.11.16 og 03.12.16.

2)  Espen undersøker med Fremad vedr. julemarked og reserverer på aktuell dato, fortrinnsvis 26.11.16

 

5) Aktivitetsplan

-       Musikk på Brygga

Status: Marit og Arild

-       Ventilasjonsfilter

Status: Espen

-       Tur til Kommersøya 25.05.16. Kl.1800

Status: Espen

-       Sommerfest 18.06.16. Etablere festkomite

-       Vinkurs på Seilet Sportsbar

Status: Marit

 

-       Informasjonsmøte med Seilet Sportsbar

Status: Espen

-       Opptreden av Zelda

Status: Espen (Geir)

-       Forslag til ny aktivitet 1: Allsang på Seilet

Status: Marit

-       Forslag til ny aktivitet 2: Alternativer til rimelige dagsturer

Status: Arild

            Vedtak:

1)  Musikk på Brygga. Utgår

2)  Ventilasjonsfilter: Bestilt og utlevert

3)  Tur til Kommersøya. Medlemmene stiller selv med båt, hver enkelt deltager sørger for redningsvest. Værforbehold. Espen sender Info vedr. turen. Geir kjøper vin til foredragsholder.

4)  Sommerfest: Finner sted 18.06 kl.1700. Invitasjon kommer. Bord blir hentet på Selvik skole, telt ligger i teknisk rom. Espen kontakter Trond og Ulf om hjelp til dette. Ewa og Marit har ansvar for pynting og dekking av bord. Status neste styremøte.

5)  Vinkurs: Ikke avklart ennå, Marit purrer Trond Heieren. Aktuell dato for kurset: 14.10.2016

6)  Informasjonsmøte med Seilet Sportsbar: Espen informerte om møtet og arrangementer framover. Program fra Seilet ligger på velets hjemmeside. Ingen klager fra beboere om støy og uroligheter verken til styret i sameiet eller velforeningen så langt.

7)  Opptreden av Zelda: Satt på vent.

8)  Allsang på Seilet: Utgår. Sanggruppen er ikke villig til nytt forsøk grunnet erfaringene fra sist (lite engasjement).

9)  Alternativer til rimelige dagsturer: Arild følger opp dette. Forslag fra Bjørn: Oscarsborg. Bjørn sjekker

 

6)  Eventuelt

Neste styremøte onsdag 08.06.16 kl 1900-2100

            Sted: Hos Marit Haslestad.           

1)  Årsmøte 2016: Referat ligger på nettsiden.

2)  Ganger: Disse skal være ryddige. Henstilling fra sameiet kommer (Geir)

3)  Geir og Espen tar initiativ til å rekruttere nye medlemmer via utsendelse av informasjon til nye sameiere.

4)  Bjørn etterlyser handicap-toalett på Fremad. Espen undersøker dette.

5)  Eventuell dugnad på stranda, eventuelt tiltak i regi av kommunen? Marit sjekker, status neste styremøte.

Referat fra styremøte i Utsikten Vel 13.04.16 kl 19.00-21.00

Styret i Utsikten Vel (SUV)
4.13.2016
19:00 – 21:00 Bygget ved trafostasjonen, 2. etasje
Møte innkalt av: Espen A. Risø (leder)
Møtetype Styremøte
Møteleder Espen A. Risø
Protokollfører Espen A. Risø
Tidtaker Espen A. Risø
Deltakere Marit Haslestad, Ewa Aleksandra Piejka, Arild Arnesen, Espen A. Risø

1) Presentasjon av nye styre- og varamedlemmer
15 minutter Alle
Diskusjon Kort presentasjon av den enkelte

Konklusjoner Styremedlem Berit Hole varslet i forkant av møtet om frafall grunnet reise.
Varamedlem Bjørn Thorsen stilte til møtet, lokalet hindret deltakelse. Lokalene er ikke egnet for fremtidige møter.
Øvrig fravær: kasserer Jan Solberg og styremedlem Pia Solberg.

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfristdatoer
Kontakte fraværende styremedlemmer og få bekreftet gitt kontaktinformasjon. Espen A. Risø 21.04.16
Finne møtested med enklere adkomst / tilgjengelighet (heis) Espen A. Risø Løpende

2) Gjennomgåelse av referat fra siste styremøte 10.02.2016
30 minutter Leder informerer om pågående saker overtatt av forrige styre
Diskusjon 1) Kontingent per person eller per husstand, samt størrelse?
2) Endre dato (måned) for fremtidige årsmøter (nærmere foregående regnskapsår)
3) Julebord 2016

Konklusjoner 1) Diskuteres videre på neste styremøte
2) Årsmøtene ble besluttet flyttet til februar måned. Dato fastsettes senere
3) Aktuelle datoer: 12.11 / 26.11 (Julemarked?) / 03.12

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfristdatoer
Punkt 2) Fastsette dato for årsmøte 2017 Alle 11.05.16
Punkt 3) Forespørre Geir Teigstad vedrørende booking av lokalet Fremad Espen A. Risø 21.04.16

3) Forslag til Aktivitetsplan 2016
45 minutter Alle
Diskusjon 1) Uformelle sammenkomster på brygga
2) Musikk på brygga 10.05.16 (dato kan endres)
3) Bestilling av ventilasjonsfilter
4) Tur til Kommersøya 25.05.16 med Professor og botaniker Leif Ryvarden (værforbehold)
5) Sommerfest 18.06.2016
6) Grillaften /sammenkomst på Åsdammen 14.09.16
7) Vinkurs 10.10.16
8) Informasjonsmøte med Seilet Sportsbar, fortrinnsvis innen utgangen av april 2016
9) Opptreden av Zelda (fra NRK-programmet Newton) for Utsikten Vel og Selvik Vel på lokalet Fremad

Konklusjoner 1) SUV-medlemmene kontakter hverandre noen dager i forveien med forslag til sammenkomster
2) Konsert av Sande Musikkorps. Aktuelle datoer?
3) Ulf Løvaas sender ut informasjon med bestillingsfrist i løpet av de nærmeste dagene
4) Båttransport må besørges av medlemmene, lån av redningsvester besørges av SUV
5) Etablere festkomite neste møte
6) Sted for grillaften / sammenkomst ble besluttet endret til Myrvann. Der finnes stor grill samt stor gapahuk og sauna
7) Vinkurs i regi av Vinmonopolet på Seilet Sportsbar
8) Deltakere på informasjonsmøte begrenses til leder og nestleder fra Utsikten Vel og Sameiet
9) Hva slags type underholdning får vi?

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfristdatoer
Punkt 2) Kontakte Sande Musikkorps og bekrefte aktuelle datoer Arild Arnesen og Marit Haslestad Omgående
Punkt 3) Bekrefte forespørsel / mail fra Ulf Løvaas Espen A. Risø 13.04.16
Punkt 4) Undersøke lån av redningsvester. Sende invitasjon og informasjon til medlemmene. Henge opp invitasjoner på garasjedørene Espen A. Risø 11.05.16
Punkt 6) Følges opp nærmere dato for arrangementet. Invitasjoner på mail og garasjedører Arild Arnesen 31.08.16
Punkt 7) Kontakte Vinmonopolet (konferere med Elin S. Tveter) og Seilet Sportsbar samt bekrefte aktuelle datoer Marit Haslestad 11.05.16
Punkt 8) Kontakte Geir Teigstad (leder av styret i Sameiet) samt Seilet Sportsbar. Bekrefte dato Espen A. Risø 14.04.16
Punkt 9) Kontakte Geir Teigstad. Bekrefte / avkrefte kontakt / avtale med Zelda (via foreldrene). Fatte vedtak om gjennomføring eller ei Espen A. Risø / Alle 11.05.16

4) Eventuelt
30 minutter Alle
Diskusjon 1) Tillegg til Aktivitetsplan 2016: Allsang på Seilet Sportsbar
2) Tillegg til Aktivitetsplan 2016: Dagstur
3) Manglende årsmøtereferat 2016
4) Vedta kommende styremøter og sted

Konklusjoner 1) Dårlig oppmøte / interesse sist gang dette ble arrangert. Er det stemning for å prøve igjen?
2) Alternativer til rimelige opplevelsesturer / dagsturer bør undersøkes
3) Referatet må sendes medlemmene umiddelbart. Det har gått altfor lang tid siden årsmøtet.
4) De kommende styremøtene avholdes hver andre onsdag i måneden klokken 19:00 – 21:00, med unntak av feriemånedene Juli og August. Neste styremøte avholdes onsdag 11.05.16 klokken 19:00 hos Arild Arnesen

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfristdatoer
Punkt 1) Lodde stemningen i sanggruppa for nytt arrangement Marit Haslestad 11.05.16
Punkt 2) Diskuteres og vedtas i neste styremøte Arild Arnesen 11.05.16
Punkt 3) Kontakte tidligere leder av SUV, bekrefte status Espen A. Risø 13.04.16

Referat fra styremøte i Utsikten Vel 10.02.2016 kl 19:00-20:50

Tilstede : Anne S Kornmo, Ulf Løvaas, Marit Haslestad, Trond Tønder, Espen Risø , Geir Teigstad og Elin M S Tveter (referent)  

Ikke tilstede : Helle Folkedahl

 

Sak 1  Referat fra forrige møte

Godkjent

 

Sak 2  Planlegging av års – og velmøte 9. mars 2016

A ) Ulf og Elin er ansvarlig for invitasjon ( plakat ) til års – og vellagsmøte.

B ) Trond sørger for fruktkurv til utlodning.

C ) Ulf skaffer 6 vinflasker til utlodning .

 

Sak 3  Kontingent

Enkelte medlemmer er av den oppfatning at medlemskontingenten på kr 250 er for høy.

Vedtak : Sittende styre foreslår at kontingent på kr 250 opprettholdes. Kommende styre tar eventuelt stilling til om denne skal endres.

 

Sak 4  Vedtektsendring og årsmøtedato

Etter innsendt kommentar fra et medlem vedrørende vedtektene for Utsikten Vel, som sier at kontingent må være innbetalt FØR årsmøtet, viser det seg nødvendig å presisere  frist for innbetaling og varighet av medlemskapet i vedtektene.  Jfr. paragraf 5 i vedtektene. Henstilling fra styret om at kontingent må være innbetalt før årsmøtet for at medlemmer skal kunne ha stemmerett, kan feiltolkes og har skapt forvirring.  Innbetaling gjelder selvsagt for medlemsåret 2015.

Det foreslås at årsmøtet flyttes en måned fram, dvs til februar måned. Ny leder, som velges på årsmøtet i mars, tar saken videre.

Vedtak: Godkjent

 

Sak 5  Julebord 2016

Dato for julebord settes til 26. november. Geir bestiller lokalet Fremad.

 

Sak 6 Avslutningsfest for styret i Utsikten Vel

Avslutningsarrangementet flyttes til 11. mars kl 19. Ulf klarerer endringen med Helle. Den enkelte deltaker betaler selv for kuverten.

 

Sak 7  Uformelle sammenkomster på Brygga

Medlemmer etterlyser uformelle sammenkomster. Folk ønsker ganske enkelt å samles for å drikke en kopp kaffe, møte de trivelige naboene, og få seg en god prat uten oppsatt program.

 Vedtak: Styret foreslår at det avsettes et par dager i året til « kaffekos «  og eventuelt vaffelsteking på Brygga.

 

Sak 8  Tur til Strømstad

Etter nærmere overveielse finner styret at tur til Strømstad med buss og ferge blir for kostbar.

Vedtak: Tur til Strømstad 9. april bortfaller.

Referat fra styremøte i Utsikten Vel 13.1. 2016 kl 19-21 på Fremad

Tilstede : Ulf Løvaas, Espen Risø, Marit Haslestad, Trond Tønder, Helle  M Folkedal, Geir Teigstad og Elin M S Tveter ( referent )

Forfall : Anne S Kornmo

  

Sak 1  Godkjenning av referat fra styremøte 11/11 – 2015

Referat er godkjent og klar til å legges ut på vår hjemmeside.

 

Sak 2  Oppsummering av julebordet 2015

A )  Julebordet var i utgangspunktet budsjettert med  et underskudd på kr 3000, -.

B ) Julebordsmenyen   i 2015 var koldtbord med varmretter. Det oppsto knapphet på varmretter som ribbe og pinnekjøtt med tilbehør, mens det var rikelig med godt brød og pålegg.

 

Oppsummert : Musikken ved  Knut Halvorsen var bra. Maten var velsmakende og drikkevarene gode.  Styrets flertall vil gå for julemiddag etterfulgt av  kaffe og kaker neste gang. Borddekkingskostnader kanreduseres.

 

Sak 3   Medlemsliste og økonomi ved utgangen av 2015

Utsikten Velforening har 79 medlemmer ved utgangen av 2015.

På konto står kr. 18 000, -, og foreningen har et driftsunderskudd i 2015 på kr 9000,- etter vellykket julebord, innkjøp av flott partytelt og lærerik tur til Bogstad gård.

 

Sak 4  Årsplan 2016 - kommentarer

A ) Professor Leif Ryvarden kommer som oppsatt i mai for å guide oss med botanisk ekspertise på Kommersøya.

B ) Styret utvider aktivitetstilbudet med et  « cruise «  til Strømstad  9.4. 2016.

Marit lager forslag og er ansvarlig for turen.

 

Sak 5  Velforeningens årsmøte 9.3. kl 19 2016   --   med historisk aften v/ Thor Fjæstad og Otto Kristoffersen : « Hva skjedde på Sande Papermill ? «

A ) Foredrag v/ Thor Fjæstad og Otto Kristoffersen  ( som har jobbet ved Sande Papermill ) om fabrikken som lå her vi bor nå.

B )  Geir presenterer revidert regnskap og budsjett til årsmøtet.

Styret vedtok å opprettholde kontingenten på kr 250,- for 2016. Geir sender ut anmodning om innbetaling av medlemskontingent for 2016 i nær framtid. Geir utarbeider forslag til budsjett for 2016 og sittende styre behandler og vedtar dette på neste møte 10/2-16.

C ) Annonsering av filterbestilling  finner sted på årsmøtet.

 

Sak 6  Møtekontor 2016

Styret har pr. i dag ikke møtekontor og diskuterte ulike alternativer med tanke på  fast møtelokale.

Vedtak : Ulf sender henvendelse til sameiets styre om å finne en løsning slik at velforeningen og sameiestyret kan få på plass et felles møtekontor.

 

Sak 7  Vedlikehold og stell av blomsterkasser på brygga -  som er kommunens eiendom

Velforeningen har utført et vellykket, forskjønnende eksperiment med planting i blomsterkassene på brygga. Kommunen har betalt plantene og jordforbedringen. Kommunen var imidlertid ikke villig til å betale vanningskostnadene for eget anlegg i sommer, så vi har måttet finne en ny løsning.

 Vedtak:                                                                                                                                                                                                                    Styret i sameiet overtar heretter  ansvaret for kommunikasjonen med Sande kommune mht økonomi,  vedlikehold og drifting av blomsterkassene.

 

Sak 8   Eventuelt 

A )  Hjertestarter. Skal vi gjøre felles sak med Selvik Vel med tanke på å anskaffe hjertestarter?  Styret konkluderer med at vi ønsker å anskaffe vår egen hjertestarter , plassert på et dertil egnet sted på brygga, og  ser det som mest naturlig at Selvik Vel skaffer sin egen hjertestarter pga geografisk avstand. De praktiske forhold med nøkkel etc rundt hjertestarteren vil bli tatt stilling til senere. 

                                                                                                                                                                                                                                      Vedtak : Ulf svarer Selvik Vel .

 

B ) Brannvann

I dag kommer drikkevann og brannvann fra samme kilde. Det forelås at prosessvannet fra Suluvann – som nå er ført til kant av bygningsmasse, også brukes som brannvann på brygga og i båthavna i tillegg til drikkevannsforsyningen. Prosessvannet er gratis.

Saken utredes videre.

 

C ) Medlemsmøter

Det foreslås å øke antall medlemsmøter med ett om høsten og ett om våren. Hensikten er at de skal være sammenkomster der medlemmene kan bli bedre kjent.

 

D )  Avslutningsfest for styret i velforeningen før valget

Styret holder sin avslutningsfest 12.2. 2016 kl 19. Styreleder og medlemmer betaler selv kostnader ifm servering.

Ulf ordner transport.

Referat fra SUV-møte onsdag 11-11-2015 kl. 19:20 - 21:20 på Havnekontoret

Tilstede: Geir Teigstad, Elin S.Tveter, Espen Risø, Marit Haslestad, Trond Tønder, Ulf Løvaas (referent).             Ikke tilstede: Anne Kornmo, Helle M. Folkedal

 1. Merknader til - / Godkjenning av referat fra SUV-møte 7/10-15: Ingen merknader. Referat godkjent.
 2. Julebord 2015: Geir orienterer: Alt under kontroll. SUV samles lørdag 5/12 på Fremad kl. 11:00. SUV samles også etter at festen er slutt og rydder lokalet.
 3. Konkretisering av aktivitets- og møteplan våren 2016: Reservere datoer på Fremad ((Vinterferie uke 8 og 9))
 • 9/3 2016: Årsmøte i Utsikten Vel. Filterbestilling annonseres på årsmøtet.
 • 12/3 2016: Samtlige sameiere mottar mail med angitt frist for å bestille ventilasjonsfilter ((Påske 20/3 - 28/3))
 • 10/5 2016: Musikk på brygga (datoen kan bli endret)
 • 25/5 2016: Tur til Kommersøya m/botaniker/professor Leif Ryvarden (Elin kontakter LR snarest for bekreftelse av dato)
 • 18/6 2016: Sommerfest
 • 14/9 2016: Vi griller middagen på Åsdammen
 • 10/10 2016: Vinkurs på Seilet med eksperter fra Vinmonopolet (Elin gjør avtale med Vinmonopolet og Seilet.)
 • November: Geir spør foreldrene til Newton-Zelda om å «opptre» for Selvik vel og Utsikten Vel på Fremad.

 

 

Hver andre onsdag i måneden unntatt juli og august: SUV-møte

 

 1. Benker til utplassering langs gangveier i området (ikke på brygga): Trond bestiller 4 stk. à kr 1.000,- for utplassering våren 2016
 2. Plan for vel-møtet på tirsdag 17/11-15: Foredraget utsettes til Årsmøte
 3. Eventuelt:
 • Sande Kommune v/Ragnar Krane har ikke besvart vår henvendelse. Elin purrer på svar på vår forespørsel om et møte.
 • Julegrantenning: 29/11 :1700 Helle skaffer pepperkaker, gløgg, pappkrus og godteposer til barna. Vi må prøve å skaffe nisse. Marit snakker med sanggruppa om å være forsangere under gangen rundt juletreet. Trond kobler lys når vi står i ring rundt grana. Geir og Ulf sørger for hver sin store kjele med gløgg. Elin Tar ansvar for koordinering av forberedelsene.
 • ·         Mail fra Marius A. F. Pettersen, sekretær i Selvik Velforening og medlem av Fremad husstyre: Han spør om Utsikten Vel har interesse av at det anskaffes en hjertestarter som er tilgjengelig i vårt nærområde. Saken drøftes nærmere i SUV og Ulf gir en tilbakemelding så snart som mulig.

Referat fra SUV-møte 7/10-15 kl. 19:00 – 21:30

Tilstede: Anne Kornmo, Geir Teigstad, Marit Haslestad, Trond Tønder, Elin S. Tveter, Espen Risø, Helle M. Folkedal, Ulf Løvaas (ref.)

 1. Godkjenning av dagsorden : Godkjent
 2. Merknader til godkjent referat fra siste møte (ligger på hjemmesiden): Ingen merknader.
 3. Sande Kommune; refundering av utgifter til vanning av blomsterkasser i sommer. Status svarbrev til kommunen (Elin).Vedtak: Elin og Ulf avtaler møte med kommunen med formål å sikre at vi ikke får kostnader mhp vanning i sommer. Ansv. Elin.
 4. Tur til Bogstad 12/9: kr 100,-/pers + buss + lunsj (Billettpris 500/pers). Status regnskap, se vedlegg (Espen).Vedtak: Regnskap godkjent m underskudd på kr 2.400,- (grunnet for få påmeldinger)
 5. Aktivitetsplan:

5. A) Høsten 2015: Ulf sjekker at Fremad ledig 17/11 for vel-møte med foredrag v/Tor Fjæstad og Otto Kristoffersen: «Hva skjedde på Sande Paper Mill?»)

5. B)Våren 2016 / Prioriteringer/Drøfte nye forslag fra medlemmer (alle):

 • Foredrag av prof Leif ryvarden
 • Vinkurs på Seilet
 • Newton-Zelda
 • Liljekonvaltur til Kommersøya (m/botaniker?)
 • Skautur til/på Blindevann m/middag på For smakens skyld
 • Tur til Åsdammen
 • Maskerade på Fremad (februar?)

Disse punktene framstår foreløpig kun som forslag. Ingen vedtak fattet.

 

6. Sittebenker. Sørge for et vedtak på forslaget fra Trond og drøfte videre fremdrift (alle). Saken om krakker på brygga legges død.

7. Julebordet.Status: Geir melder: Alt under kontroll

 8. Eventuelt: Ingen saker fremmet.

 

Neste møte avholdes på Havnekontoret onsdag 11/11-15 kl. 19:00 – 21:00

Referat fra SUV-møte onsdag 09-09-2015 kl. 19:00 - 21:00

Innledning

Det månedlige styremøte i Utsikten Vel ble avholdt den 09.09.15 kl 19:00 hos Anne og William Kornmo.

Tilstede

Marit Haslestad, Elin Tveter, Geir Teigstad, Trond Tønder, Helle M. Folkedal, Espen Risø (referent)

Godkjenning av agenda: Vedtak: Godkjent

Godkjenning av referat fra SUV-møte 12.08.15.

Vedtak: Godkjent via email etter forespørsel fra Ulf Løvaas den 17.08.15

Åpne saker

1)      Sande Kommune; refundering av utgifter til vanning av blomsterkasser i sommer.

Status: Elin har vært i kontakt med Sande Kommune, som har svart i brevs form med avslag. Saksbehandler i kommunen ved H. Larsen.

 Vedtak: Elin forfatter svarbrev til kommunen hvor vi høflig gjør oppmerksom på eiendomsgrenser, ansvarsområder samt velets frivillige innsats til forskjønning av kommunalt område.

 2)       Søknad til NJB v Håkon (Arild Wahlstrøms fond) om benkekapitaltilskudd: Søknad ikke besvart på tross av gjentatte purringer. Innhentede/foreløpige tilbudspriser er alt for høye.

Status: Elin fikk avslag per mail 09.09.15, undertegnet Håkon Kristiansen. Årsak: Høye økonomiske utlegg til nytt stupetårn og volleyballbane.

Vedtak: Saken er avsluttet

 3)      Tur til Bogstad 12/9: kr 100,-/pers + buss + lunsj (Billettpris 500/pers.) Avreise kl. 11:00 fra salgskontoret, omvisning kl. 13:00, lunsj kl. 14:30 på Soria Moria.

Status: Grunnet avmeldinger i løpet av de siste dagene, er det knyttet noe usikkerhet til om turen kan gjennomføres. Elin har sjekket andre busselskap i hensikt å senke kostpris, men det viste seg at allerede valgte selskap hadde tilbudt en fornuftig pris.

Vedtak: Turen går som planlagt. Betalingsfrist fredag den 11.09.15.

Eventuelt underskudd dekkes av vinlotteri (kr 20,- per lodd) som avholdes i løpet av turen.

Arbeidsfordeling: Espen sender mail til alle medlemmer og minner om turen samt betalingsfrist. Espen registrerer deltakere ved avgang. Ulf sørger for vin til lotteriet. Marit og Elin sørger for loddbøker og salg av lodd. Vekslepenger lånes av Espen, som også legger ut for inngangsbilletter + lunsj på Soria Moria.

 4)      Aktivitetsplan høsten 2015 / våren 2016 / Prioriteringer

Status 1: Ulf venter tilbakemelding fra Thor Fjæstad (?) vedr. foredrag om gamle dager ved Sande Paper Mill.

 Status 2: 18 tilbakemeldinger fra vel-medlemmene på forslag til aktiviteter (se vedlegg).

 Vedtak status 1: Ulf redegjør på neste møte.

 Vedtak status 2: Etter en gjennomgang av forslagene fra medlemmene, viser det seg at det er lokale tiltak og aktiviteter i nærmiljøet som får flest stemmer.

Små, private aktivitetsgrupper / initiativ bør annonseres med kontaktperson på hjemmesiden til velet, under parolen «Dette foregår».

Nytt aktivitetsprogram avtales neste møte, med tilbakemelding til medlemmene om bakgrunnen for programmet.

5)      Eventuelt

Sittebenker:

Trond presenterte sitt forslag m/bilde. Kostpris kr 1.000,- per benk.

Gode benker med skikkelig ryggstøtte, mens designet avviker en del fra eksisterende byggemåte / stil.

 Vedtak: Drøftes videre på neste møte

 Julebordet:

a) Hovedrett: Komiteen har forespurt pris på 2 varmretter + kalde retter.

 b) Etterretter: 8 kaker (bakes av frivillige) samt skåler med saltstenger og peanøtter.

 c) Sanger / Underholdning: Sang fra Tove / Jorunn / Anne

 d) Forberedelser: - Ulf sender ut varsel om julebord innen 01. Oktober.

                         - Helle sørger for utkast til invitasjon.

                         - Anne er ansvarlig for servering / pynt / rydding.

                         - Kostpris er satt til kr 500,- per kuvert. Overskytende dekkes av velet.

Saker til neste møte

1)      Sande Kommune; refundering av utgifter til vanning av blomsterkasser i sommer

Status svarbrev til kommunen (Elin).

 2)      Tur til Bogstad 12/9: kr 100,-/pers + buss + lunsj (Billettpris 500/pers.)

Status regnskap, se vedlegg (Espen).

 3)      Aktivitetsplan høsten 2015 / våren 2016 / Prioriteringer

Drøfte nye forslag fra medlemmer (alle).

 4)      Sittebenker

Sørge for et vedtak på forslaget fra Trond og drøfte videre fremdrift (alle).

 5)      Julebordet.

Status: (Geir)

 Avslutning

Møtet ble avsluttet kl 21:00. Neste møte avholdes hos Anne og William Kornmo onsdag 7. Oktober kl 19:00.

Referat SUV-møte onsdag 12-08-2015 kl. 19:00 - 21:00

Tilstede: Elin S.M. Tveter, Marit Haslestad, Anne Kornmo, Helle M. Folkedal, Espen Risø, Geir Teigstad, Ulf Løvaas (ref.)

 1.  Godkjenning av referat fra SUV-møte 10/6-15 : OK
 2. Julebord 2015: Opplegg, meny og pris er godkjent. Arr.kom.: Anne, Trond og Geir
 3. Innspill fra idemyldring på gatefesten angående vel-aktiviteter: Mail til alle medlemmene med myldreforslag: Ulf systematiserer og sender ut med oppfordring om å prioritere.
 4. Statusrapport: Vanning av blomsterkassene på brygga: Løsningen i sommer er tilfredsstillende.
 5. Statusrapport: Søknad til NJB v Håkon (Arild Wahlstrøms fond) om benkekapitaltilskudd: Søknad ikke besvaret på tross av gjentatte purringer. Innhentede/foreløpige tilbudspriser er alt for høye.
 6. Statusrapport: Båtpoolen. Dagens ordning fungerer utmerket. 8 seksjoner er nå båtpoolmedlemmer.
 7. Seilet og vi – Erfaringer etter Bryggafestivalen: Veldig positivt at Bryggafestivalen ble arrangert uten en eneste klage fra beboere på NJB. Ulf skriver mail til Seilet.
 8. Eventuelt:
 • Tur til Bogstad 12/9: kr 100,-/pers + buss + lunch  (Billettpris 500/pers, avreise kl. 11:00, omvisning kl. 13:00, lunch kl. 14:30 på Frognerseteren eller Holmenkollen Park Hotell)
 • Forslag fra David (NJB) om å samarbeide om trivselsskapende tiltak mottas positivt i SUV. David og Ulf samarbeider og legger fram forslag for SUV.

 

NESTE MØTE ONSDAG 9/9 KL.19:00 HOS ANNE

Referat fra styremøte i Utsikten Vel onsdag 10-06-2015 kl. 19:00 - 21:00

Tilstede : Marit Haslestad, Trond Tønder, Anne Kornmo, Ulf Løvaas (referent), Espen Risø, Elin M S Tveter, Helle  M.Folkedal , Geir Teigstad

 

Sak 1  Referat

fra SUV-møte 13/5-15 ble godkjent med små rettelser.

 

Sak 2 Referent

Sekretærs søknad om avskjed i nåde fra nåværende referentverv ble innvilget.

 

Sak 3  Gatefesten 13/6

Espen gjennomgikk forberedelsene til gatefest på lørdag og vi fordelte oppgaver:

Ulf søker hjelpere til å hente bord fra Selvik skole fredag kl. 12:00.

Helle, Ulf, Espen, Trond, Helge (og Geir?) stiller sine gassgriller til disposisjon.

Duker, søppelsekker og gule lapper (store) kjøpes inn av Marit.

Trond skaffer roser til bordene.

 

Sak4   Blomsterkassene på brygga.

Kommunen gir oss kr 500 til innkjøp av nye planter som skal erstatte det som ble skadet/fjernet fra 3 blomsterkasser i våres.

Kommunen kommer med en tilbakemelding og kanskje en løsning hva gjelder vanning.

 

Sak 5  Sittebenker

Elin har sendt søknad til Arild Wahlstrøms fond (som bestyres av NJB AS v/Håkon Kristiansen): kr 6.000,- til 3 benker i «NJB-parken».

Helle undersøker mulige forslag til løsninger på «møteplasser»/benker på brygga.

Trond undersøker hva Sande produkter kan tilby.

 

Sak 6  Båtpoolens framtid - nytt info-framstøt ifm dette glimrende tilbudet 

Ulf kontakter Håkon med forslag om å la båtpoolen være en del av velforeningens tilbud

Hjemmesiden må friskes opp med bilder og kontaktinfo.

Ny «salgsinfo» må lages.

 

Sak 7  Seilet og vi - oppsummert erfaring etter møtet med drifterne av Seilet sportsbar.

Rundt bordet var det enighet om at støyen hittil i år er betydelig redusert sammenlignet med fjoråret.

Seilet Sportsbar v/Trond Heieren har bedt om et oppfølgingsmøte. Vårt forslag er at vi møtes på Seilet mandag 29/6 kl. 19:00

 

Sak 8  Spørreundersøkelse blant vellagets medlemmer om hvilke aktiviteter de ønsker seg før aktivitetsplan lages?

Vi legger ut gule lapper på alle bordene på sommerfesten på lørdag 13/6 og oppfordrer folket til å komme med innspill.

 

Sak 9  Eventuelt

Neste møte blir hjemme hos Helle 12/8 kl. 19:00

Referat fra styremøte i Utsikten Vel 13.5.2015 kl 19 – 21

Tilstede : Marit Haslestad, Geir Teigstad, Ulf Løvaas, Espen Risø, Trond Tønder, Anne S. Kornmo, Elin M S Tveter ( referent )

Ikke tilstede : Helle Folkedal

 

Sak 1 -   Referater fra de 2 siste styremøter

Referatene ble gjennomgått .

Det presiseres at dersom det er formelle feil/mangler i referatene, korrigeres kun feil/mangler på etterfølgende styremøte . Korrigert referat sendes medlemmene.

Det forventes at styret med varamedlemmer har lest referatene på forhånd, slik at referatgodkjenningen blir mest mulig effektiv.

Vedtak : Godkjent

 

Sak  2  -   Endring av leiesum for møtelokale

Tidligere vedtak i forbindelse med årlig leiesum kr 2000,-  for møtelokale endres til kr 0, -

 Styret i Utsikten Vel disponerer samme møtelokale som sameiestyret. Sameiestyret betaler foreløpig ikke for bruk av møtelokale. Ergo kopierer styret i Utsikten Vel sameiestyrets nåværende praksis.

Vedtak : Godkjent

 

Sak 3 -   Aktivitetsplanen  2015 : Medlemstur til   Kommersøya

Dato for tur til Kommersøya settes til  lørdag 30.5.

Avreise fra brygga kl. 16:00 / Retur  kl. 21:00 / Påbudt : Redningsvest / Værforbehold

Ulf legger ut invitasjon /informasjon på vellagets nettside. Påmelding, ikke bindende , sendes Ulf.

Marit spør Lund og Per Kristian om de kan stille med båt.

Trond  Tønder og  William  Kornmo stiller begge  med båt.

Turdeltakerne tar med egne griller.

Vedtak : Godkjent

 

Sak 5  -  Aktivitetsplanen 2015 : Medlemstur til  Montebello  ( dato ? )

Tur til Montebello utgår siden månedene mai/juni er aktive måneder med ulike eksterne arrangementer.  Styret i Utsikten Vel konkluderer med at folk har begrenset med tid, og tillater seg derfor å stryke Montebelloturen .

Vedtak : Godkjent

 

Sak 6  -  Kjanken Janitsjar  : Konsert på brygga

Kjanken Janitsjar spiller på brygga 19.6. kl 1800

Annonsering av konserten 10. 6. ( Ulf ? )

Trond er ansvarlig for arrangementet og deler eventuelt ut oppgaver.

Saft innkjøpes av vellaget.

Trond sørger for kake.

 

Sak 7  -  Aktivitetsplan 2015 :  Gatefest i regi av Utsikten Vel

Dato 13.6. kl 16:00

Sted vil bli annonsert.

Espen og Helge Risø er festkomitè og skaffer mannskap til utsetting og rydding av bord og bortkjøring av materiell.

Per Gerhardsen kontaktes vedrørende lån av bord.

Annonse for arrangementet sendes på mail. ( Ulf ? )

Marit og Elin pynter bord. Trond skaffer roser.

Ulf ordner med henger  fra driftssjef ved NJB,  Kjell- Arne  Solberg-Johansen.

Vedtak : Godkjent

 

Sak  8  -  Fanesak på nettsiden

Styret har diskutert om det er behov eller interesse for en fane på  vellagets nettside som informerer om ulike kulturtiltak/ aktiviteter i nærmiljøet. Det er mangt som skjer i Sande, og styret konkluderer med at medlemmene i vellaget vil sette pris på informasjon som gir mulighet for deltakelse på  ulike kultur-/aktivitets-arenaer.

Følgelig ber styret nettansvarlig Tove Heijl  om å lage en  fane med ordlyden : « Hva skjer ? «

Vedtak : Godkjent

 

Sak 9 -   Julebordskomitè 2015

Elin har booket Fremad 5. 12. kl. 10:00 – 01:00. Gjestene kommer kl. 19:00.

Geir påtar seg jobben som festansvarlig.

Leder dobbeltsjekker med Tonby om bookingen er i orden.

 Anne og Elin er komitemedlemmer.

 

Eventuelt

 1. Velforeningen  v/ Ulf påtar seg administrasjonen av båt-poolen . Det medfører ingen forpliktelse for medlemmer eller styret i vellaget at Geir administrerer  økonomien .

 2. Espen har sjekket opp Fossesholm i Vestfossen, lørdag 5. 9. – koldttallerken  kr 180, -  og  hjemmefrontmuseet, totalt kr 300, -  . Buss- tur kommer i tillegg.

 3. Elin har skaffet informasjon om besøk på Bogstad gård,  -  beliggende i naturskjønne omgivelser i Sørkedalen utenfor Oslo. Bogstad gård og Peder Anker ( statsminister ) hadde en sentral rolle i 1814. Turen blir en slags oppfølger av besøket på Eidsvoll i 2014. Det blir omvisning, medlemmene får noe godt å spise,  og har mulighet for å ta seg en tur på egenhånd i park og stall, verksted og lysthus ved vannet.

  Dato for besøk på Bogstad gård blir lørdag 12.9. 2015.

 4.  

  Vandaliserte blomsterkasser på brygga : Kommunens blomsterkasser som vellaget har påtatt seg en del av ansvaret for å forskjønne med midler fra Sande kommune, ble utsatt for uvitende barns ivrige hender som forsynte seg med tulipanløk fra 3 kasser før blomstring. Elin er ansvarlig for videre håndtering av saken, og barna inviteres med på plantedugnad sammen med vellaget 27.5. kl 1600.

 5. Vanningsplan for blomsterkassene v / Espen utgår. Vellaget finner – kanskje sammen med sameiestyret  ( Isaksen grønt ) og kommunen en ordning for vanning av plantene.

 6. Reklameplakater for salg av boliger ved NJB gjengir motiv av ungdommer som hopper i sjøen idet de bruker blomsterkassene på brygga som « satsbrett «. Skal Utsikten Vel kommentere saken ?

Vedtak : Godkjent

Referat fra styremøte i Utsikten Vel 8.4. 2015 kl. 19:00 – 21:00

Tilstede : Marit Haslestad, Trond Tønder, Anne Kornmo, Ulf Løvaas, Espen Risø og Elin M S Tveter (referent)

Ikke tilstede : Helle  M Folkedal , Geir Teigstad

 

Sak 1    Referat fra 11.3. 2015 ble gjennomgått

Vedtak : Godkjent

 

Sak 2   Aktivitetsplan for 2015 :  Ansvarsfordeling og detaljplanlegging

 A ) Forslaget om å besøke skipsreder Anders Jahres «Midtåsen» i Sandefjord ble inntil videre lagt på is pga for høy pris. ( Anders Jahre er en av Norges mest kjente redere, utdannet jurist og etablerer av hvalfangstselskapet KOSMOS as, Jahres fabrikker mm ) Forslaget inneholdt en «pakke»  bestående av et minikurs i produksjon av gourmetmat på skipsrederens kjøkken, passende drikke til maten samt omvisning på eiendommen og på  skulptør Knut Steens utstilling som har permanent tilhold på Midtåsen.

B ) Et rimeligere alternativ er omvisning i  Knut Steen galleri ved keramiker Ole Moe, omvisning i herskapshuset Midtåsen og nytelse av deilige småretter i  kafèen på Midtåsen etterpå. Bestilling på forhånd er en fordel pga stedets popularitet i hvalfangstbyen og blant historie– og kunstinteresserte.

C ) I forbindelse med markering av «Friluftsåret 2015», inviteres vellagets medlemmer til å innta middagen/kveldsmaten ved Suluvann, 5 km unna ,  onsdag 29.4.  Styret sørger for at griller står klare kl 18. Medlemmene tar seg fram dit selv. Bompenger er kr 40.  (Reservedag, hvis dårlig  vær,  er  28.4.) Med den største optimisme mht været , er delmålet å kose oss sammen i friluft og styrke samholdet .

Vedtak :  Smilende enstemmighet

 

Sak 3  Spleiselag med sameiestyret i saken eget møterom 

 Styret i Utsikten Vel og sameiestyret er i behov av  eget  møterom. Vi har til nå levd på nåde hos utbygger  og lånt Havnekontoret  som også utbygger benytter ifm møter. Dette har ført til uforutsigelighet.  Følgelig foreslår styret at vi spleiser på utgiften til møterom  med sameiestyret. Vi strekker oss til kr 2000 pr år.

Vedtak : Enstemmig

 

Sak 4   Godkjenning av brev til kommunen vedr. skjenke – og åpningstider på Seilet Sportsbar

Styret har hatt et ad hoc-møte 31/3-15med den hensikt å gi en tilbakemelding på henvendelse fra Sande kommune om åpningstider/skjenketider omsøkt av Seilet Sportsbar. Det ble sendt en melding til vellagets medlemmer. Den inneholdt ulike betenkninger vedrørende effekten av  Seilets drift med tanke på god, framtidig sameksistens og forståelse.

Med  bakgrunn i innkomne svar fra medlemmene, samt styrets oppfatning og vurdering, ble svarbrev  sendt Sande kommune. Vellagets betenkning ble senere behandlet av rådmannen i Sande og formannskapet i Sande kommune. Representanter for styret i Utsikten Vel var tilhørere på hovedutvalgsmøtet, Helse og Sosialutvalget (HOS). Marit Haslestad, Ulf Løvaas, Helle M Folkedal og Elin M S Tveter møtte.

Vedtak : Enstemmig

 

Sak 5     Annonseringer på hjemmesiden vår for Sande Historielag og andre kulturelle aktører

Styret godkjenner at aktiviteter i regi av kulturelle aktører (for eksempel Sande kapell, historielaget,                       Bygdekvinnelaget m.fl.) blir omtalt på hjemmesiden vår under egen fane merket «kulturaktiviteter».

Vedtak : Enstemmig

 

Sak 7   Eventuelt

 1. Sekretær har fått tilsagn fra kommunen om bruk av kr 10 000 til beplantning på Brygga.

 2. Styret  fordeler oppgaver med planting av stauder og sommerblomster. Kanskje medlemmene i vellaget eller sameiet kan inviteres til plantingen ?

 3. Vanning av plantene : Hvem vanner ? Er vannet gratis ? Espen Risø lager vanningsplan.

 4. 27. mai kl 18 : Dugnad -  gjødsling av og utplanting i de kommunale  kassene på brygga

Kommunens plan for stranda og moloen ønsker styret å vite mer om.  Ulf tar kontakt med kommunen  neste onsdag.

Vedtak : Enstemmig

Referat fra ekstraordinært styremøte i Utsikten Vel 31.3. 2015 kl. 19:00 – 21:00.

Tilstede : Geir Teigstad, Ulf Løvaas, Espen Risø, Elin Marie S Tveter ( referent )

Ikke tilstede : Marit Haslestad, Helle M. Folkedal, Trond Tønder, Anne Kornmo

 

Sak 1   Skriv fra Sande kommune ved  kommunalsjef Fritz Solhaug  vedrørende  utvidede skjenketider for Seilet Sportsbar

Utsikten Vel ble av kommunalsjefen bedt om å gi sin uttalelse til Seilet Sportsbars søknad om utvidede skjenketider ved bedriften.

Styret i Utsikten Vel (SUV) diskuterte ulike sider av støyproblematikk, sikkerhet og velferd i forbindelse med Seilet Sportsbars innsendte søknad til kommunen om utvidet åpningstid. Styret fikk relativt kort svarfrist på tilbakemelding til kommunen, derfor ble det avholdt ekstraordinært styremøte. For beboere på NJB har aktivitetene på Seilet Sportsbar ulik effekt, alt etter leiligheters beliggenhet, folks behov for støy som sosialt/underholdende/trygghetsskapende element,  og andres behov for ro/rekreasjon ift arbeid eller helse. Noen beboere stiller seg nøytrale i støydiskusjonen.

Utsikten Vel har ansvar for velferd for sine medlemmer og må vurdere problematikken vedrørende støy generelt og impulsstøy (høy musikk, rop, skråling, båt-disko fra tilreisende og lokale båter etc) fra de ulike sider . Styret har forståelse for at Seilet Sportsbar er en bedrift som må ha inntjening for å overleve. Samtidig skal beboerne «medleve» best mulig i lokalsamfunnet/byområdet som nå er under utvikling. Forretninger er allerede etablert på brygga og flere vil komme til. Det skjer en positiv utvikling som imøtekommer beboeres behov for handel, helse, trivsel og underholdning.

Den 26/3-15 sendte styret ut til velforeningens medlemmer (80 mailadresser) noen betenkninger vedrørende positive og negative effekter av Seilets drift. Vi fikk 20 tilbakemeldinger.

Styret velger i utgangspunktet å være grensesettende, men åpen i sin vurdering av nåtid og framtid med tanke på effekter av etablereres virksomhet. Vår strategi er imidlertid å gi klart uttrykk for dagens situasjon for beboere på brygga (positivt og negativt), gi uttrykk for krav med basis i gjeldende lover, forskrifter/krav og veiledninger angående støyproblematikk  (Plan- og bygningsloven, Lov om helligdager og helligdagsfred, TEK 10 fra Direktoratet for byggkvalitet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, T-1442/2012 fra Miljødirektoratet, IS-0327, IS-1104 og IS-1693 fra Helsedirektoratet)  og satse på god og byggende dialog med sameiestyret,  Seilet Sportsbar, kommunen, utbygger og andre i lokalsamfunnet.

Effekter av virksomhet ved Seilet Sportsbarer :

 • Større trivsel ved å ha et skjenkested/spisested på brygga

 • Musikk på egen terrasse (gratis konsert)

 • Tilreisende båttrafikk (som har skapt/skaper «fest-støy» ved Seilets arrangementer)

 • Impulsstøy – konserter med høy basslyd, roping

 (Ved Aker brygge i Oslo har skjenkeringen bestemt at det skal være utendørs ro ved skjenkestedene kl. 23:00.)

 

Styret i Utsikten Vel fattet følgende vedtak

 1. SUV er positive til Seilets virksomhet.

 2. SUV stiller seg positive til enkelte årlige konserter ut over ordinær stengetid                                                         ( dispensasjon ).

 3. SUV er positive til at kommunen utfører støymålinger på brygga.

 4. Fra mandag til torsdag ønsker SUV ikke støyende aktivitet og absolutt ro etter kl. 23:00. Søndager ønskes respekt for helligdagsfreden.

 5. SUV vil ha en prøvetid med stillhet etter kl 24  fredag og lørdag. Musikk  og uteservering slutt kl 24 . Skjenking innendørs til kl 01 om natten.

 6. Søndag tom torsdag krever SUV begrensninger ute  til kl 23 og  inne til kl 24.

 7. SUV vil be om at Seilets Sportsbar blir bedre til å informere om sine planer/arrangementer og konserter.

 8. Ulf sender brev til kommunen på vegne av SUV.

 

Vedtak : Godkjent

Referat fra styremøte i Utsikten Vel 11.3. 2015 kl. 19:00 – 21:30

Tilstede : Marit Haslestad, Trond Tønder, Anne S. Kornmo, Espen Risø , Elin M.S.Tveter (referent)

Ikke tilstede : Ulf Løvaas, Helle Folkedal, Geir Teigstad

Ny nestleder, Espen Risø, ble ønsket hjertelig velkommen !

 

Sak 1   Aktivitetsplan for Utsikten Vel  

Styret konsentrerte seg om års- og aktivitetsplanen, foretok ansvarsutdeling og justerte arrangementsdatoer. Resultatet ble følgende :

A ) Musikale innslag 

Marit bekrefter avtale om besøk av Kjanken Janitsjar i juni. Kjanken Janitsjar melder sin glede  over reprise . Kjanken Janitsjar serveres kaffe og kaker.

Sande musikkorps besøker Brygga ca. 11.5.  ( Helle er kontaktperson ? )

Utsikten  Vel trakterer musikantene med  kaffe og kaker.

Kakebakere : Anne m fl ?   /   Kaffekoking : Espen m fl ?

 

B) Tur til Kommersøya  30.5.

Egne båter besørger transport til Kommersøya. Strandhugg gjøres ved brygga i Fantebukta , og selskapet går til slette på nordvest- siden. Her blir det oppsatt griller, og vi forutsetter at medbragt niste nytes samt at deltakerne er iført, sitt sedvanlige,  strålende sameie- humør.

 

C ) Gatefest  13. 6. kl 17

Utsikten Vel låner bord på Selvik skole.

Ansvarlig for henting av bord : Trond, Espen

Invitasjon lages av Helle ( ? ).  Invitasjonen sendes på mail , og henges opp på  sameiets oppslagstavler 1 måned før festen. Videre informerer vi pr. jungeltelegraf, -  og med ulike kreative innspill som kan  vekke beboernes nysgjerrighet og oppmerksomhet.

 

 D ) Tur til Langøya på en ukedag i september

Anne  informerer vår alltid beredte William Kornmo som er ansvarlig for turen. Tidspunkt bestemmes senere.

Turistene melder sin interesse til Ulf. 

 

E ) Tur med historisk tilsnitt  5. eller 12. 9. 

Elin undersøker  Anders Jahres « Midtåsen «, Bogstad gård eller Jarlsberg hovedgård, Espen ringer  Fossesholm og undersøker om vi kan få et arrangement med konsert der  .

På  turene  må det være mulighet for å spise noe godt på et dertil behagelig og velegnet sted.

 

 Sak 2 Eventuelt

2.1. Prosedyrer ved referatskriving

Sekretær uttrykker ønske om at referat skrives, sendes styremedlemmene – uten at disse gir øyeblikkelig tilbakemelding på mail -  men venter med innspill/korrektur/kommentarer/protester og andre gode demokratiske innspill til etterfølgende styremøte og referat-gjennomgang. Forklaring fra sekretær : Tidsbruk for sekretær ( det har vært «filt « mye på hvert enkelt referat) , tenketid/refleksjonstid for styremedlemmene ( å ile langsomt før avgjørelse tas slik at flere parametre tas med i vurderingen ), repetisjon av eventuelle glemte saker/ansvarsområder, forenkling og ro – styret blir eventuelt minnet om unnlatelsessynder og behandler/korrigerer sakene samlet.

Vedtak : Enstemmig

 2.2. Benker

Vi ønsker en modifisert « rasteplass « på brygga . En vakker tanke i denne sammenheng er å bryte opp «runwayen « , skatebanen, sykkelstien og/eller «ball-området « som inviterer til støyende aktiviteter på kaifronten , -  og erstatte disse med hyggelige møteplasser/ raste-plasser/sittegrupper/ kunstelementer med sittefunksjon etc .  

(Trond:) Skal vi støtte Sande produkter ?

(Anne:) Arkitektonisk – det må harmonere med arkitekturen og være funksjonelt.  Skal vi kontakte arkitekten for NJB , Rune Tobiassen ?

Tidsramme – antall -  finansiering –  i forbindelse med disse etterlengtede sitteredskaper ?

Finansiering :   Hva med en søknad eller forespørsel om tilskudd fra Sande kommune v Sande produkter , Sameiet  og /eller utbygger (Arild  Wahlstrøms fond ) ?

Antall benker i runde 1:  2 – 3   /  Tidsramme : Innen juni   /   Ansvarlig : Trond

Arkitekt  ( som har tegnet husene våre ) Rune Tobiassen kan forespørres om  benk-design. Design må ivaretas og stemme med helhet og stil på brygga. Design kan også, rent kunstnerisk, uttrykkes dialektisk, dvs sitte-elementene kan bryte stilen, men allikevel spille sammen med eksisterende arkitektur.

Kan sameiestyret fatte et vedtak og endre oppsett av faste benker  foran en inngang i boligmassen ( K-bygget )  som har fått utplassert flere   ( forargelsens ? ) benker som er  mer til hinder, fare og ergrelse enn til glede ?    - Ansvarlig   ?                       

Vedtak :  Enstemmig

Referat fra SUV-møte 11.02.2015 kl. 19:00-21:00

 Tilstede : Marit Haslestad, Trond Tønder, Ulf Løvaas, Geir  Teigstad , Elin Marie S Tveter (referent)

 Sak 1      Dokumentarkiv - Dropbox

Innkjøp av Dropbox som arkiv for Utsikten Vels dokumenter ble foreslått. I første runde vil leder, sekretær og kasserer få passordtilgang til arkivet som inneholder felles dokumenter. Styremedlemmer får tilgang til arkivet etter behov.

Vedtak: Godkjent  

 

  Sak 2     Gjennomgang av forslag til «Dagsorden til årsmøtet 4.3. kl. 18:30 i Utsikten Vel 2015 «

A ) Utlodning på årsmøtet gir inntekter og er en munter adspredelse . Styret sørger for premier.

B )  Kontingent for 2015 er sendt ut i 2014,  og kan  først endres i  2016. Den er i år på kr 250,-. Styret anbefaler at kontingent senere følger kalenderåret av regnskapsmessige årsaker.

C ) I forbindelse med det forestående valget i Utsikten Vel , presenterer  valgkomiteens leder Lars Venger en oversikt over styremedlemmenes tjenestetid. 

D )  Sekretær skriver årsmeldingen for Utsikten Vel 2014.

E )  Trond, Ulf og Elin møter kl. 17:00  årsmøtedagen for rigging av møtelokalet.

Vedtak: Godkjent

 

 Sak 3    Års – og aktivitetsplan for Utsikten Vel 2015

Plan oppsatt av leder og sekretær ble gjennomgått med følgende bemerkninger:

A )  Filter til ventilasjonsanlegget , 2 stk , skiftes  minimum en gang pr. år,   og Utsikten Vel står for  filtersalg  til ca kr 600,- pr sett i mars. Demonstrasjon av brukte filter ved leder på årsmøtet.

B ) Geir spør om Lars Aasrud kan holde foredrag om turer i Sande .

C ) Vi kobler Utsikten Vels utendørsaktiviteter til  Friluftsåret 2015. Nestleder aksentuerte markeringen.

Friluftsåret markeres følgelig med en grillaften ved Suluvann, besøk på Kommersøya og tur til Montebello.

D ) Arbeidsfordeling og aktivitetsplan : Marit tar kontakt med Tjanken Janitsjar mht musikale innspill.

Sekretær følger opp de kommunale kasser på kaia og utreder nærmere samarbeid med kommunen om ansvarsdeling og økonomi.

Ansvar for de øvrige aktiviteter bestemmes fra styremøte til styremøte.

Vedtak: Godkjent

 

Sak  4     Trygghet, sikkerhet og velferd på brygga – et samhandlingsprosjekt for et fellesråd

 

Leder og sekretær foreslår et møte med Sande kommune vedrørende trygghet og sikkerhet på Nordre Jarlsberg Brygge.

 

Geir, som representant for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge – Utsikten Trinn 1, potensielt medlem av et fellesråd for trygghet og trivsel, inviteres av Utsikten Vel til møte med kommunen.

Vedtak: Godkjent

Referat fra SUV-møte 07.01.2015 kl. 19:00-21:00

Tilstede: Marit Haslestad, Trond Tønder, Anne Kornmo, Helle Folkedal, Ulf Løvaas, Per Gerhardsen, Elin Marie S Tveter (referent)

Forfall: Geir Teigstad

 Sak 1   Referat fra forrige møte

Vedtak: Godkjent

 Sak 2 Informasjonsmøte ved Huseiernes Landsforbunds Geir Engebraaten i regi av styret i Utsikten Vel: Hva vil det si å være sameier?

Styret i Utsikten Vel inviterer til informasjonsmøte 13.1. kl. 18.30 på Fremad. Invitasjonen ble sendt på mail til sameierne 19.12. 2014. Det drøftes om styret i Utsikten Vel (SUV) eller styret i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge – Utsikten Trinn 1 skal ha ansvaret for å formidle denne type vesentlig informasjon til sameierne. Et tema er om dette kan løses som et samarbeid mellom de to styrene.

Finansiering ved utlodning. Marit og Trond er ansvarlige for effektivt og miljøbesparende utlodningsmateriell. Ulf kjøper gave til foredragsholder. Elin registrerer frammøtte. Trond, Ulf og Helle rigger lokalet.

Vedtak: Godkjent

 Sak 3   Julebord 2015

Elin har bestilt Fremad til julebordsarrangement 05.12.2015. kl. 1900.

Festkomite oppnevnes senere.

Vedtak: Godkjent

 Sak 4   Års – og aktivitetsplan 2015

Ulf og Elin lager utkast til årsplan. Utkast til helse – miljø og sikkerhetsdokument for «Brygga» videreføres. Møtet berammet 14.1. kl. 11:00.

Vedtak: Godkjent

Sak 5   Informasjon/kommunikasjon i sameiet

Det er alarmerende at informasjons/kommunikasjons-meldinger ikke når alle sameiere! At alle mottar informasjon har høy prioritet. Det foreslås at infotavler flyttes fra garasjen til postkasse-veggen. Brev med forespørsel om flytting sendes Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn 1.

Vedtak: Godkjent

Referat fra SUV-møte 10.12.14 kl. 19:00–20:45

Til stede: Marit, Helle, Trond, Geir og Ulf (refferent). Per, Elin og Anne hadde meldt forfall.

 1. Oppsummering av julebordsarrangement lørdag 29-11-2014

Blant 56 deltakere har det kommet mange positive tilbakemeldinger.

Årets historiske første julebord i regi av SUV ble en suksess. Umiddelbare ønsker om at julebordet blir en tradisjon, er registrert.

SUV takker festdeltakere i Norges beste sameie, gjester, medhjelpere og samtlige impliserte  varmt for innsatsen i forbindelse med julebordet 2014 !

Erfaringer gjort ifm årets julebord resulterer i at det utarbeides et spesifisert budsjett for neste års julebord. Julebordskomite nedsettes og lokale bookes på et tidlig tidspunkt.

 1. Oppsummering av julegrantenning søndag 30-11-2014

Også dette arrangementet får stor oppslutning og positiv omtale.

SUV takker NJB AS for juletreet, styret for velvillige bidrag og innkjøp av gløgg, pepperkaker og godteposer til barna, sanggruppa for nydelig forsang til gangen rundt juletreet og sist, men ikke minst Nissefar Arild Arnesen som med stor innlevelse overbeviste et hvert barn om at «nissen er sant»!

For øvrig noterer SUV seg følgende:

 1. Neste år bør vi få til oppstilling rundt juletreet og starte sangen og gangen rundt treet i det lysene tennes.
 2. Gløggserveringen bør hovedsakelig foregå ved selvbetjening: to store kjeler stilles ferdig oppvarmet med flere øser oppi på et bord slik at flere kan forsyne seg samtidig, men ikke før gangen rundt juletreet er avsluttet.
 1. Vurdering av tekstforslag: annonsering av møte med HL/Geir Engebraaten.

Vedtak: SUV sluttet enstemmig opp om tekstforslaget fra Ulf som legger det ut på hjemmesiden umiddelbart. Helle sørger for plakater til å henge opp på garasjedørene torsdag 8/1 som en påminnelse til alle, men spesielt til de som ikke leser mail. Til utlodding: Geir kjøper inn 5 fl vin, Trond skaffer en fruktkurv, Ulf skaffer en bok, Helle undersøker mulige gavetilskudd.

 1. Utsending av velforeningskontingent

Vedtak: Geir sender ut mail 14/1 i hht mailingliste fra Ulf

 1. Annonsering av næringsvirksomhet på hjemmesiden vår

Vedtak: Ulf og Tove samarbeider om en løsning som er salgbar.

 1. Eventuelt

Vedtak: Geir kjøper inn en kasse med vin til planlagte og spontane påskjønnelser. Ulf tar ansvar for oppbevaring og registrering av mottakere/datoer/anledninger.

Vedtak: Annonsering av lokale/interne arrangement: Vi må alle huske å være varsomme. På sosiale media må vi gjerne omtale arrangementene våre etter at de er avviklet, men ikke i forkant.

Vedtak: SUV er av den oppfatning at Tove Hejll er web-redaktør, men at det på hjemmesiden ikke skal legges ut noe som ikke er godkjent av ansvarlig redaktør, velforeningens leder.

Referat fra SUV-møte 19.11.14

Tilstede :  Marit Haslestad,  Anne Kornmo, Trond  Tønder, Helle Folkedal, Ulf Løvaas, Per Gerhardsen. Geir Teigstad hadde meldt forfall.

Referent : Elin Marie S Tveter

 

Sak 1  Status for julebordsarrangementet i SUV 29.11. kl 19 - 24

De praktiske sider ved julebordet ble lagt fram av fest komitéen -  Marit, Per og Elin. Ansvarsområder er utdelt, men vi trenger flere folk til ulike oppgaver. Plakat med oppfordring til å melde seg som arbeidende festdeltaker blir delt ut etter at dato for innbetaling av påmeldingsgebyr er utløpt.

 SUV registrerer at informasjonen ifm julebordet ikke har nådd alle på tross av at mail er sendt til alle kjente mailadresser og informasjonen er lagt ut på velforeningens hjemmeside. Kan vi bli flinkere til å informere og kommunisere med bryggabeboerne?

SUV besluttet å invitere gjester ved personlig frammøte. Ulf  inviterer David, Kjell-Arne og Gaute.                                                           

Lyd / musikk : Ulf ringer Knut om betjening av lydanlegg.

Marit Wik, kokken, leies inn noen timer ifm matserveringen.

Vedtak : Godkjent

 

Sak 2 Julegrantenning

Det foreslås julegrantenning søndag 30.11.  kl 17 på brygga.

Julenissen kommer til snille barn på brygga! Pepperkaker, godtepose og gløgg sponses av Sameiet. Helle ordner ingredienser og musikkanlegg. Trond tenner grana. Ulf og Helle varmer gløgg.  Anne ordner «hefter» til julesanger ved gang rundt treet.

Info om julegrantenning legges ut på hjemmesiden.

Vedtak : Godkjent

 

Sak 3 Møte på Fremad , uke 2, ved Geir Engebråten, Huseiernes Landsforbund

Geir Engebraaten redegjør for det formelle i saken vedrørende  det å være sameier.

Vår spenstige ambisjon om å være/bidra til at vi blir Norges beste sameie fordrer en øket bevissthet om det å være sameier og at vi legger til rette for dialog og samhandling i samfunnet vårt her på brygga.                                

Samhandling og eiendomsskatt – Ulf samhandler med Geir.

Vedtak : Godkjent

 

Sak 4   Helse, miljø og sikkerhet på brygga

SUV konkluderer med at sikkerheten på brygga er for dårlig. Det har vært flere nesten – ulykker av alvorlig art. SUV vil bidra til at båttrafikk og bading foregår i adskilte soner.

Ulf og Elin jobber videre med skriv om sikkerhet ift kommunen, kultursjefen, Ungdomsrådet, sameiet, ungdommen og andre viktige aktører.

Vedtak :  Godkjent

 

Sak 5 Eventuelt

a)      «Bruksanvisning» til beboere: Arbeide videre med et skriv som gir kategoriserte, praktiske råd til beboerne.

Legge denne listen ut på hjemmesiden vår.

b)      Filter : Billigere filter kan kjøpes på nettet. Ulf snakker med Ewa, som har kjøpt dette, slik at vi kanskje kan senke prisen.

Vedtak : Enstemmig

Referat fra ekstraordinært SUV-møte 23.09.14

Referat fra ekstra-ordinært styremøte i SUV 23.9.2014 kl 20.00 -21.00

Tilstede : Ulf Løvaas, Per Gerhardsen, Trond Tønder, Helle M Folkedal, Geir Teigstad og Elin M Tveter

Sak 1 Saker fra SUV til sameiermøtet ?
Diskusjon av vel-lagets funksjon/arbeidsoppgaver kontra sameiets oppgaver. Det er viktig at SUV viser klarhet i forhold til eget myndighetsområde.
Informasjon fra styret i sameiet savnes. Sameiet er inne i en omstruktureringsprosess der ulike ansvarsområder vil bli representert ved ulike styremedlemmer.
Skal SUV komme med en innstilling til sameiets fk styremøte?
Vedtak :  SUV forholder seg nøytralt

Sak 2 Søknad om midler til SUV fra Fylkeskommunen
Fylkeskommunen har midler som utdeles etter søknad.
Vedtak : Ulf kontakter annet vellag for utarbeidelse av felles søknad om midler.

Referat fra SUV-møte 10.09.14

Referat fra SUV-møte 10.9. 2014 kl 1900-21.15

Tilstede : Ulf Løvaas, Per Gerhardsen, Anne Kornmo, Trond Tønder, Marit Haslestad, Geir Teigstad og referent Elin Tveter

1. Referat fra forrige møte
Vedtak : Godkjent

2. Utplassering av benker på sameiets område
.                                                     
Behov for benker er signalisert av flere med begrunnelse i ønsket om rekreasjon, hvile, kontemplasjon, hygge og større trivsel.
Vedtak : Geir Teigstad presenterer saken for sameiets styre samt grunneier. Vellaget bekoster utgifter til benker ( gave  ). Plassering, utforming etc. tas opp senere.

3. Willys forslag om obligatorisk medlemsskap i Sameiet Utsikten Vel.
 
Vedtektene sier at sameierne plikter å være medlem av en velforening når boligmassen på NJB er ferdig utbygd, dvs. den overordnende velforeningen.
Vedtak : På det nåværende tidspunkt velger SUV å sende giro for innbetaling av medlemskontingent i vellaget til alle sameiere kombinert med en vennlig anmodning om deltakelse.

4. Den årlige forskjønning/rengjøring av fellesområdene
SUV har hittil stått for den årlige dugnad med vekt på vasking og rydding av fellesområdene på NJB. Sameiet har ikke utlyst dugnad.
Vedtak : Det rettferdige og naturlige er at Sameiet tar ansvaret og initierer dugnad. Dersom SUV skal utføre jobben , gjøres dette mot betaling/godtgjørelse.

5. Sameiets vedtekter
Diskusjon/orientering rundt vedtektsendringer. En minner om valg av  nytt styre/styremedlemmer i Sameiet i 2015. Videre understrekes vellagets jurisdiksjon med hensyn til hvilke saker det er legitimt å befatte seg med .

6. Impulsstøy/bråk/høy musikk/lydforurensing på Brygga og i havneområdet – et helse/trivselsproblem .
Det er primært beboere på kaikanten som er sjenert av impulsstøyen på brygga om sommeren, men også beboere i Kaiveien sjeneres tidvis av musikkstøy fra havneområdet. Skilting fungerer dårlig, og SUV konstaterer at støy er et miljøproblem. Toleranseterskelen i forhold til impulsstøy varierer hos beboere, men lydplagene er likevel av en slik art at  tiltak menes påkrevd.
Vil fysiske hindringer i form av kunst ( skulpturer o.l. ) og benker/sittegrupper legge en demper på f eks ballaktivitet/sykling/voldsom lek  på bryggekanten ?
Hvor klokt eller sikkert er det med et badeområde like i «skipsleia « ?
Vedtak : Det foreslås at representanter fra SUV, sameiets styre, kommunen, utbygger og eventuelt de unge møtes til diskusjon for å belyse og diskutere støy-utfordringen med en god løsning for alle som mål. Geir tar saken videre. 

7. Vinsmaking v / master Svein Carlsson – tidfestes til hvilken dato ?

8. Forslag om cruise m/ Fjordline, tilbud
Vedtak : SUV skal prinsipielt ikke engasjere seg i markedsføring eller promotering av andres foretak. Interesserte kan eventuelt legge ut tilbud på nettsiden vår.

9. Fellesarrangementet  «Sangaften»  berammet til 15.10 kl 19 på Seilet sportsbar.
Vedtak : Anne undersøker om Seilet er ledig.

Referat fra SUV-møte 14.05.14

Referat fra styremøte i SUV 14.5. kl 1900 – 2015

Tilstede : Marit Haslestad, Trond Tønder, Anne Kornmo, Ulf Løvaas, Per Gerhardsen, Geir Teigstad, Elin Marie S Tveter 

Sak 1 – Godkjenning av referat fra styremøte i SUV 9.4. 2014

Pk nr 6 : Helle har saken i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten : Informasjonstavler !

Vedtak : Godkjent

 

Sak 2 – Innkreving av kontingent for 2014

Kontingenten er vedtatt på siste årsmøte og satt til kr 250, - for 2014. Giro for innbetaling sendes ut i løpet av juni måned. Ansvar GT. 

Vedtak : Enstemmig vedtatt

 

Sak 3 – Filterbestillinger

Ulf venter på tilbakemelding.

 

Sak 4 -  Aktivitetsplan for 2014

Planen gjennomgått. 

Vedtak : Godkjent 

 

Sak 5 – Fotballmålsområde som ansvarsområde for SUV

Vellaget har fått forespørsel fra sameiet om laget kan påta seg arbeidet med å  holde orden i et fellesområde for fotball.

SUV anser dette som utenfor sitt ansvarsområde. Ulf besvarer henvendelsen. 

Vedtak : Enstemmig vedtatt 

 

Sak 6 – Vedtektsendring i sameiets vedtekter

 Per ønsket å diskutere saken. 

Vedtak : Til orientering

 

Sak 7 – Årsplan 

Styret lager årsplan for 2015 i oktober 2014. 

Vedtak Enstemmig vedtatt

 

Sak 8 -  Kommuneplanen

Ulf har invitert Selvik Vel til møte vedrørende kommuneplanen.

Vi ønsker orientering ved ordfører. Ulf venter på nærmere informasjon. 

Vedtak : Godkjent

 

Sak 9 – Branntrening

Trond skaffer pulverapparater og leder trening i bruk av disse på et dertil egnet sted 3. juni.

Vedtak : Godkjent

 

Eventuelt

 1. Elin lager kaffeliste for møtene.
 2. Håkon i NJB legger ved en liste med trivselsregler til nye kjøpere. Her framkommer at sameiet har dugnad hver vår, og at sameiere som ikke deltar må betale en avgift. Skal en slik dugnad finne sted i år ? Vellaget har allerede utført en dugnad, men det er uklart hvordan dette skal håndteres videre. GT ber om en vurdering/uttalelse fra sameiets styre.
 3. Invitasjon fra Seilet Sportsbar om bedriftens intensjoner. Tidspunkt kommer senere.

 Vedtak : Godkjent

 

Referat fra SUV-møte 09.04.14

Referat fra styremøte i SUV ( Sameiet Utsikten Vel ) 9.april  kl 19.15 – 21.45

Tilstede : Trond Tønder, Marit Haslestad, Helle Merethe Folkedal, Ulf Løvaas, Per  Gerhardsen , Elin Marie S Tveter

 

Sak 1 – a )  referat fra forrige styremøte,  b ) oppdatering av medlemsliste,  c) hvem skal referatet sendes til

a )  Tove legger  ut  godkjent referat på nettsiden vår.

b ) Oppdatering av medlemsliste v sekretær ( + Geir )

c ) Hvordan formidle styrereferat til medlemmer ?

Vedtak : a og b godkjent ,  c ) Dissens om utsending : 1 ) referat til medlemmer – link til nettsiden vår ?  eller  2 )  kun  link til hjemmesiden på mail ?  Godkjent alt. 1.


Sak 2 – cruise til Kommersøya 27. mai kl 17.30  !  

Tur for alle som ønsker å være med. Den enkelte tar med egen mat og drikke. Grillmuligheter.  Frammøte- sted er på brygga ved ?

Sikkerhet i båten ivaretas.

Vedtak :

 1. Trond sørger  for  griller  og flytevester ( sikkerhet ).
 2. Helle lager invitasjon og mottar påmelding.
 3. Ulf skaffer guide og grillkull .
 4. Marit spør skipper Svein Lund vedrørende transport
 5. Info  om turen legges ut  på  vellagets nettside

Sak 3 - 8  blomsterkasser på kommunens område på brygga

Vellaget  vedlikeholder/ beplanter kassene , dvs sørger for at de opprettholder tiltenkt funksjon : Å forskjønne området ! Betingelse :  Kommunen besørger planter/busker og blomster.  Reklame for et hagesenter på nettsiden ?

Trond tar saken .

Vedtak : Enstemmig vedtatt


Sak 4 – medlemsmøte på Seilet sportsbar 21.5. kl ?

Vellaget satser på en livsbejaende  aften for medlemmer på Seilet , muligens med allsang . Publiseres på vellagets nettside . Marit kommer med tilbakemelding om allsang/allsanghefter.

Vedtak : Enstemmig vedtatt


Sak 5 – års/aktivitetsplan for SUV 2014   ( +  ett arr. i 2015 )

Se vedlegg

Vedtak : Enstemmig vedtatt


Sak 6 – eventuelt – info tavler

Skal vellagsstyret  bevilge penger til info- tavler ? Denne saken må kunne løses relativt raskt.

Helle, som nå sitter i sameiets styre, snakker med sameiet i sakens anledning. Ulf informerer tidligere ansvarlig, Anne.

Vedtak : Enstemmig vedtatt

Referat fra SUV-møte 12.03.2014

Referat fra SUV –møte 12.3.2013 kl 19 -21.20

Tilstede : Ulf, Per, Marit, Trond, Helle, Anne, Geir, Elin

 

Sak 1  - beboerliste    :  Fire beboere/eiere ønsker anonymitet og reserverer seg mot offentliggjøring av navn på lister.

 

Sak 2 – ventilasjonsfiltre  :  Det foreslås felles filterinnkjøp til  vellagets medlemmer. Kr 500, + moms pr. filtersett. Administrasjonsutgifter settes til kr 50 . Forhåndsbetaling . Trond påtar seg jobben som filteransvarlig /administrator.

Vedtak : Enstemmig vedtatt

 

Sak 3 – referat fra forrige SUV – møte :  Referatet godkjent

 

Sak 4 – foredragsholder på  fremtidige SUV- møter : To navn foreslås som potensielle foredragsholdere i 2015, Lars Aaserud og Odd Tonby.

Vedtak : Foreløpig åpent

 

Sak 5 – innkreving av kontingent, utsending av info-skriv, årsrapport, bankgiro og oversikt for 2014

Informasjon om kontingent for 2014 legges på hjemmesiden og info-mail sendes ut til alle kjente mailadresser i sameiet. Faktura m/bankgiro fylles ut og legges i alle postkasser i sameiet.

Vedtak : Enstemmig vedtatt

 

Sak 6 -   aktivitetsplan for 2014

 1. Velmøte på Seilet restaurant  - drevet av Trond Heieren og Kjell Cato Løvås – i mai. Nærmere tidspunkt kommer.
 2. Det foreslås vinsmaking v/ Svein Carlsson som høstaktivitet.
 3. Båttur til Kommersøya i april – mai (Ulf forespør Pål og/eller Jon ang. guiding. Hvordan vi skal organisere frakting er ikke avklart.)
 4. Tur til Eidsvoll 3. mai. Bindende påmelding bør være avklart i løpet av uke 15. Ansvarlig Ulf.
 5. Kan Sande musikk - korps øve på brygga hos oss før 17. mai? Alternativet er Kjanken Janitsjar dersom Sande ikke kan.
 6. Vellagets sommerfest holdes lørdag 14. juni.
 7. Felles badedag – kan det slå an?
 8. Midtsommerrock på Seilet – hvilken dato?
 9. St. Hans – bål på stranda sammen med Selvik vel?
 10. Allsangkveld i september
 11. Julegrantenning . Kan vi få til – eller engasjere – et nisseorkester?
 12.  28. januar 2015 – Geir Engebraaten fra Huseiernes informerer om hva det innebærer å være sameier.

Vedtak :

1)        Per tar kontakt med Trond på Seilet restaurant. Per kontakter også Selvik vel.

2)        Anne snakker med Håkon verørende NJB`s mulige båttur – slik at vellagets sommerfest ikke kolliderer med dette arrangementet.

3)        Helle klarerer med Sande musikk-korps.

4)        Geir kontakter Kjanken Janitsjar.

5)        Anne lager allsanghefter. 

6)        Ulf og Elin lager forslag til årsplan.

 

Sak 7 – forslag fra Tove – vellagets nettsider

 1. « Snakket med « - fane m/artikler , aktuelle saker og ting
 2. Annonser legges inn på egen fane. Alle næringsdrivende på brygga får gratis annonsering, de øvrige betaler kr 500, -.
 3. Sekretær har redaksjonelt oppsyn med siden.

Vedtak : Enstemmig vedtatt

 

Sak 8 – til salgs – fane på vellagets hjemmeside

Vedtak : Enstemmig vedtatt

 

Sak 9 – dugnad før 17. mai kl 14 - 16

a) Blomsterkassene på brygga. Kan vellaget få midler/blomster av kommunen  og selv  holde dem i orden ? Trond  tar saken med kommunen.

 Vedtak : Enstemmig vedtatt

 

 

Sak 10 – Eidsvollturen

Turen kommer på  kr 650,- som betales til Ulf innen 9.april .  Ulf sender ut sms til dem som ikke har betalt. Påmeldingen er bindende. Familier og andre er velkomne.

 

Vedtak : Godkjent

 

Sak 11 – eventuelt

 1. Sande bygdekvinnelag arrangerer turer. Turene legges inn på vellagets hjemmeside.
 2. Betaling for programvare sendes til Tove som drifter hjemmesiden vår gratis.  Regning sendes Geir.
 3. Infotavle til erstatning for klistrelapper på dører. Anne videreformidler saken til Sameiets styre.
 4. Flaggplan og felles innkjøp av flagg ? Hva sier arkitekten? Anne tar saken.
 5. Vaskeslange for bil?

Vedtak : Punkt  d og e står åpent. Ellers godkjent